Bani europeni pentru restaurarea şi modernizarea monumentelor de patrimoniu de la sate

Proprietarii sau administratorii de monumente istorice clasa B pot obţine fonduri nerambursabile pentru protejarea prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural. Şi asta graţie Sub-Măsurii 7.6  „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, aferentă noului Program  Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

După cum a explicat Doina Cociş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură (DJC) Sălaj, fondurile nerambursabile se acordă pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, aşezăminte monarhale inclusiv a aşezămintelor culturale – cămine culturale. Astfel, se vor acorda bani europeni  nerambursabili pentru sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor având ca scop stimularea activităţilor de turism rural, precum şi menţinerea  tradiţiilor şi a moştenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale. Beneficiarii eligibili sunt: comunele, organizaţiile non- guvernamentale, unităţile de cult, persoanele fizice autorizate sau societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B. Potrivit măsurii, cheltuieli eligibile sunt: restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor şi monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B; Restaurarea, conservarea sau dotarea aşezămintelor monahale ce au în componenţă  monumente istorice de clasă B şi construcţia, extinderea sau modernizarea drumurilor de acces ale aşezămintelor monarhale de clasă de B.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Sub-Măsuri va fi 100 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit şi nu va depăşi 500.000 de euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de 80 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit şi nu va depăşi 200.000 de euro. Pentru proiectele care vizeavă investiţii în cămine culturale, sprijinul public nerambursabil se va acorda după cum urmează: 100 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de profit şi nu va depăşi 200.000 euro şi 80 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit şi nu va depăşi 200.000 de euro. Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a trei ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 de euro de beneficiar. Pentru proiectele generatoare de profit, inclusiv pentru cele care vizează investiţii în cămine culturale se va aplica Schema 7.6- „Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”, conform – R (UE) nr. 1407/2013- de minimis. Termenul  de depunere al proiectelor este până în data de 18 decembrie 2015, iar bugetul total alocat sesiunii anului 2015 este de 97.000.000 euro. Pentru informații suplimentare, doritorii sunt așteptați la sediul Direcției Județene pentru Cultură Sălaj din Piața Iuliu Maniu, nr. 13, sau pot consulta portalul www.afir.info.

Leave a Comment