Prevederi speciale de la Finanţe pentru contribuabilii cu risc fiscal mic

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj face cunoscut că, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127/8.03.2013, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene.
Prevederile OUG 29/2011 privind eşalonarea la plată se vor aplica şi pentru obligaţiile fiscale preluate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competenţă, în situaţia în care aceasta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată. În cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, organul fiscal competent poate aproba eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale restante, pe o perioadă de cel mult 12 luni, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent; sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 din OUG 29/2011, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. b); contribuabilul depune, în cel mult 30 de zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală, o garanţie în valoare de minimum 20 la sută din sumele ce pot face obiectul eşalonării la plată înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Este considerat cu risc fiscal mic contribuabilul care, la data depunerii cererii, îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; niciunul dintre administratori şi asociaţi nu a deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, calitatea de administrator sau asociat la persoane juridice care au fost lichidate sau la care a fost declanşată procedura insolvenţei şi la care au rămas obligaţii fiscale neachiate; nu se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului sau în registre ţinute de instanţele judecătoreşti competente; nu are obligaţii fiscale restante mai mari de 6 luni; nu a înregistrat pierderi fiscale în fiecare an din ultimii 3 ani fiscali consecutivi.
Contribuabilii care, la data depunerii cereri, nu au obligaţii fiscale restante pot solicita eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale declarate, precum şi a obligaţiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere şi pentru care nu s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată, după caz.
Prevederile actului normativ menţionat mai sus se aplică şi cererilor de acordare a eşalonărilor la plată în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Contribuabilii ale căror cereri de eşalonare la plată au fost respinse anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 12/2013 pot depune o nouă cerere de acordare a eşalonării la plată după intrarea în vigoare – 8 martie 2013. O. V.

Alte articole

Leave a Comment