CONVOCATOR

Societatea ACI INTERNATIONAL INVEST SA, cu sediul in localitatea Criseni, nr.442, judetul Salaj, avand CUI nr. 38071882, atribut fiscal RO inmatriculata sub nr. J31/646/2017, prin adiministrator unic,in baza Legii 31/1990 convoaca pentru data de 24 mai 2019, la sediul societatii:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11 mai 2019, pentru ora 11.30, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Angajarea unor produse bancare in vederea desfasurarii activitatii societatii si imputernicirea Administratorului Unic in vederea negocierii produselor bancare, a semnarii contractelor de credit precum si a contractelor de ipoteca .

 2. Imputernicirea unei persoane in vederea semnarii hotararii.

 3. Diverse.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11 mai 2019, pentru ora 11.40 cu urmatoarea ordine de zi

 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de administratie aferent anului 2018 si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic, pentru anul 2018.

 2. Supunerea spre aprobare a situatiilor financiare aferente anului 2018, respectiv : bilant contabil, cont de profit si pierderi, politici    contabile si note explicative, prezentarea raportului auditorului extern

 3. Supunerea spre aprobare a repartizarii profitului aferent anului 2018.

 4. Supunerea spre aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019;

 5. Aprobarea planului de investiţii pe anul 2019;

 6. Imputernicirea unei persoane care sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

 1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

 2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la a) si b) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii pot vota in adunare prin reprezentare, in baza unei procuri, imputerniciri acordare pentru aceasta adunare. Actionarii care nu au capacitate legala, cei declarati incapabili, vor fi reprezentati in cadrul adunarii prin reprezentantii sai legali, care la randul lor pot imputernici alti actionari, prin procura speciala, iar actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre mandatarii lor, anume desemnati. Toate procurile trebuie prezentate Administratorului unic, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare. Procurile vor fi retinute de catre societate si mentionate in procesul verbal.

Materialele supuse dezbaterii se vor putea consulta cu 30 de zile inainte la sediul societatii . Actionarii vor avea asupra lor BI sau CI.

In cazul neindeplinirii cvorumului necesar, A.G.O.A. si A.G.E.A. se reconvoaca pentru data de 27 mai 2019, la sediul societatii, la aceleasi ore, cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC

Aschilean Cristina

Leave a Comment