APEL DE SELECȚIE ~varianta simplificată~

 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

17.12.2018

 

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M1/1A – COOPERARE

BENEFICIARI  ELIGIBILI:

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura M1/1A, sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol:

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale[1];
 • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

 Liderul de proiect trebuie să se încadreze în următoarele forme de organizare (listă   indicativă):

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăţi comerciale (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile ulterioare);
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură (înfiinţate în baza Legii nr. 36/1991, cu modificările şi completările ulterioare)
 • Asociaţii şi fundaţii (înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005);
 • Cooperative agricole (înfiinţate în baza Legii nr. 566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare)
 • Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Organizații neguvernamentale, Consilii locale, Unități școlare (universități, licee etc.), sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică;
 • Alte entităţi relevante (ex: institute și stațiuni de cercetare etc.), pe baza obiectivelor proiectului.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M1/1A – COOPERARE – 156.060,49 Euro

 

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M1/1A – COOPERARE

Valoarea maximă a sprijinului este de 30.000 de euro/proiect.

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri, atunci costurile sunt acoperite din măsura M1/1A, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul măsurii M1/1A.

Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă asprijinului acordat pe proiect depus.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A  PROIECTELOR:

21.01.2019

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr. 2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent măsuri M1/1A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

 

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:             

Tel: 0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

 

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al Asociației SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr. 2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

 

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

 

APEL DE SELECȚIE

~varianta simplificată~

 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE:

17.12.2018

MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE:

M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE

BENEFICIARI ELIGIBILI:

M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi familiale; Societate în nume colectiv–SNC; Societate în comandită simplă–SCS; Societate pe acţiuni–SA; Societate în comandită pe acţiuni–SCA; Societate cu răspundere limitată–SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de  gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum degradul1 (înfiinţate în baza Legii nr.1/2005), care au prevăzute în actul constitutive ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad1(înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

FOND DISPONIBIL ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:M3/6A-CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE – 493.931,24 euro

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:

M3/6A CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

 • 000 euro pentru proiecte care include construcții-montaj;
 • 000 euro pentru proiecte care nu include construcții-montaj.

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:

21.01.2019

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:

Depunerea proiectelor se va face la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsurii  M3/6A, disponibil pe www.samusporolissum.ro

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:             

Tel:0360/730163; Mobil: 0744/612068

e-mail: samusporolissum@gmail.com ,www.samusporolissum.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la punctul de lucru al ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM din Orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.2, bl. T1, ap. 29, Județul Sălaj, de luni pană vineri, în intervalul orar 08:30 – 16:00.

 

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

[1] Prin intermediul UAT

Leave a Comment