Tarife de referinţă RCA – februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 132/2017), „Tariful de referință se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către A.S.F., după formula prevăzută la art. 2 pct. 24 și se publică de către A.S.F.”.
Având în vedere prevederile legale în vigoare, A.S.F. a derulat o procedură de achiziție publică în vederea achiziționării serviciilor actuariale cu privire la calculul tarifului de referință pentru asigurarea RCA.


În urma finalizării procedurii de achiziție publică, au fost încheiate între A.S.F. și Asocierea KPMG Advisory SRL și KPMG Audit SRL (denumite în continuare KPMG), următoarele contracte:
 acordul – cadru de prestări servicii actuariale al cărui scop îl reprezintă stabilirea elementelor și condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente
(maxim 6) de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata acordului – cadru, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente,


 contractul subsecvent de prestări servicii actuariale numărul 5 al cărui obiect îl constituie prestarea de către KPMG în favoarea A.S.F. de servicii actuariale de calcul al tarifului de referință pentru asigurarea RCA.
Pe baza datelor statistice referitoare la piața asigurărilor RCA, în speță date istoricereferitoare la polițele de asigurare și daunele aferente, de la toate societățile de asigurare autorizate și reglementate de A.S.F., de la sucursalele care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și de la Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A. (*) a cărei autorizație de funcționare a fost retrasă în data de 17 septembrie 2021 prin decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, care au practicat asigurări RCA între 1 iulie 2017 și 30 iunie 2022, s-a estimat tariful de referință utilizând formula definită la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017. Perioada de referință pentru datele istorice utilizate în determinarea primei de risc de referință, a factorilor de încărcare și a tarifului de referință (sau prima brută de referință) este reprezentată de ultimii 5 ani de eveniment anteriori datei de referință, în speță perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2022.


(*) Datele statistice privind daunele plătite în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022, precum și rezerva de daune avizate la 30 iunie 2022 au fost furnizate de către Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).
Tarifele de referință au fost estimate pentru fiecare segment de tarif, aferent următoarelor categorii de vehicule descrise prin Norma A.S.F. nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (Norma A.S.F. nr. 22/2017):
1. Vehicule destinate transportului de călători, SUV-uri și autovehicule mixte cu o masă autorizată maximă de sub 3,5 tone și maxim 9 locuri;
2. Autovehicule destinate transportului de călători cu peste 9 locuri;
3. Motociclete, mopede, motociclete electrice hibride și ATV-uri, cu sau fără ataș;
4. Tractoare rutiere;
5. Autovehicule pentru transportul bunurilor;
6. Remorci și semi-remorci;
7. Alte vehicule, precum vehicule cu scop special, utilaje, vehicule electrice etc.


Pornind de la categoriile de vehicule descrise mai sus, segmentele de tarif au fost construite ținând cont de următoarele caracteristici referitoare la:
– Persoana asigurată: tipul asiguratului (persoană fizică sau persoană juridică), vârsta asiguratului (pentru persoane fizice);
– Caracteristicile vehiculului: capacitatea motorului (cmc), tipul motorului (termic/electric), numărul de locuri pe scaune, puterea motorului (CP), masa maximă
admisă (Kg).
Tarifele de referință estimate pentru fiecare segment de tarif sunt, în general, într-un interval rezonabil față de cele publicate anterior, iar acolo unde sunt diferențe, acestea sunt justificate de evoluția expunerii la risc și/sau de evoluția daunalității și/sau a factorilor de încărcare.

M. S.

Leave a Comment