Facilităţi fiscale acordate de Finanţele Publice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj vine în sprijinul contribuabililor cu câteva precizări foarte importante legate de facilităţile fiscale care se acordă pentru obligaţiile de plată accesorii aferente creanţelor fiscale principale datorate la 30 septembrie 2015. Baza legală o reprezintă OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi OMFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015. Guvernul a aprobat prin Ordonanţa nr. 44/2015 posibilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere, precum şi unei cote de 54,2 la sută din dobânzi pentru toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică care datorează obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de lege. Astfel, persoanele fizice şi firmele care aveau la 30 septembrie datorii la bugetul de stat pot fi scutite de penalităţile de întârziere dacă achită obligaţiile principale de plată până la 31 martie 2016. Totodată, acestea vor beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, în cazul în care nu se depune cererea de anulare a accesoriilor, până la 30 iunie 2016 inclusiv, pentru contribuabilii care notifică organul fiscal. În categoria obligaţiilor de plată accesorii vizate intră penalităţile de întârziere, o cotă de 54,2 la sută din dobânzi şi o cotă de 77,1 la sută din majorările de întârziere datorate de contribuabili până la data intrării în vigoare a OUG 39/2010.

Ce obligaţii de plată beneficiază de aceste facilităţi

Facilităţile se aplică obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, celor principale declarate suplimentar de contribuabil prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile fiscale principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv. Totodată, sunt valabile pentru obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată şi celor principale cuprinse în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Prevederile sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând TVA cu scadenţe de până la 30 septembrie şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe înainte de 30 septembrie. Pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, facilităţile se acordă atât pentru obligaţiile de plată datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor contribuabilului şi a sediilor sale secundare.

Procedura de acordare a amânării la plată

Astfel, pentru a beneficia de amânarea la plată a accesoriilor, contribuabilii trebuie să depună la registratura ANAF sau a direcţiilor din MFP o notificare sau să o trimită prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu confirmare de primire. Aceasta se soluţionează în cel mult cinci zile lucrătoare de la data înregistrării, prin emiterea unei decizii de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.
În notificare, contribuabilul trebuie să specifice denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, data şi semnătura.
În baza notificării, organul fiscal competent emite şi comunică contribuabilului decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, dar şi instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire. Pentru obligaţiile de plată accesorii cu amânare la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită şi nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la 30 iunie 2016 inclusiv, în cazul în care nu se depune această cerere.
Dacă contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la 30 iunie 2016, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.

Procedura de acordare a anulării obligatiilor de plată accesorii

Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, contribuabilii vor depune o cerere în acest sens, ca în primul caz, după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării prevăzute în ordonanţă, cerere care va fi soluţionată tot în cinci zile lucrătoare, prin emiterea unei decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii, datorate până la data stingerii obligaţiilor de plată principale aferente.
Dobânda individualizată trebuie stinsă în cotă de 45,8 la sută. Cererea de anulare a accesoriilor se soluţionează în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la împlinirea termenului de plată a dobânzii, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, contribuabilul poate depune fie o singură cerere pentru toate facilităţile, fie câte o cerere pentru fiecare facilitate.
Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază contribuabilul şi îi indică condiţiile care nu au fost îndeplinite. Contribuabilii care se află în procedura de executare silită trebuie să notifice organul fiscal pentru a beneficia de anularea obligaţiilor fiscale accesorii.

Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eșalonari la plată

Contribuabilii care au un program de eşalonare de plată pot beneficia, la rândul lor, de anularea obligaţiilor de plată accesorii, prin depunerea unei cereri la ANAF sau direcţiile de specialitate din Finanţe. Ori de câte ori se emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, Fiscul verifică respectarea condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată şi, dacă este cazul, emite decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată.
Dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute în ordonanţă, Fiscul emite şi comunică contribuabililor decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. În acest caz, cota de 54,2 la sută din dobânda eşalonată la plată şi nestinsă la 30 septembrie 2015, inclusiv, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală. Informaţiile ne-au fost furnizate de Compartimentul de Comunicare şi servicii Interne din cadrul Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice Sălaj.

Alte articole

Leave a Comment