2010 si modificarile Codului Fiscal

2010 si modificarile Codului Fiscal

Impozitul pe venit si pe profit, taxa pe valoarea adaugata si accizele au fost modificate, incepand cu 1 ianuarie, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului. Actul normativ transpune legislatia comunitara in domeniul politicii fiscale.

Impozitul pe profit

Actul normativ european stabileste regimul fiscal aplicabil societatilor euro-pene (SE) sau societatilor cooperative europene prin includerea acestor tipuri de societati in categoria contribuabililor obligati la plata impozitului pe profit, stabilirea regulilor fiscale aplicabile in situatia transferului sediului social al unei societati europene sau al unei societati cooperative europene (SCE) din Romania in alte state membre ale Uniunii Europene si stabilirea regimului fiscal al sediilor permanente apartinand societatilor cedente din Romania.

Totodata, se prevede includerea in categoria cheltuielilor sociale a costurilor sociale pe care societatile trebuie sa le suporte conform contractului colectiv la nivel national sau de ramura de activitate.

De asemenea, OUG stabileste deducerea la calculul profitului impozabil a dobanzilor, penalitatilor si majorarilor de intarziere datorate de persoanele juridice romane, in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente sau autoritati straine.

In categoria veniturilor neimpozabile, vor fi incluse si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere. In plus, OUG vrea sa clarifice prevederilor referitoare la imprumuturile care se iau in calcul pentru determinarea gradului de indatorare.

Astfel, in conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar, aferente imprumuturilor luate in calcul la determinarea gradului de indatorare, sunt nedeductibile.

Taxa pe Valoarea Adaugata

Din punct de vedere al TVA, OUG transpune in legislatia nationala toate directivele europene pe care statele membre trebuie sa le aplice obligatoriu de la 1 ianuarie 2010: Directiva 2008/8/CE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor; Directiva 2008/9/CE a Consiliului de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare si Directiva 2008/117/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de operatiunile intracomunitare.

Impozitul pe venit

Noile prevederi includ tichetele de vacanta la categoria veniturilor salariale neimpozabile si dau o noua definitie veniturilor impo-zabile din cedarea folosintei bunurilor.

Astfel, potrivit OUG, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie.

Termene pentru accize

In domeniul accizelor, OUG 109/2009 stabileste ca accizele devin exigibile in momentul eliberarii pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum. Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile in statul membru in care are loc eliberarea pentru consum.

Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt termen de plata. Prin exceptie de la aceste prevederi, in cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

In cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat intr-un regim suspensiv, momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei vamale de import. Orice platitor de accize are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva. Prin exceptie, destinatarul inre-gistrat care primeste doar ocazional produse accizabile are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune in parte.

Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta de platitorii de accize, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia. Intarzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea auto-rizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize pana la plata sumelor restante.

Despre accize

In acelasi domeniu, al accizelor, OUG nr. 109/2009 prevede transpunerea preve-derilor Directivei 2008/118/CE, care va conduce la modificarea si completarea unor definitii ale operatorilor economici care efectueaza operatiuni cu produse accizabile (de exemplu destinatar inregistrat, expeditor inregistrat), redefinirea momentului de eliberare pentru consum a produselor supuse accizelor armonizate, definirea expresa a platitorilor de accize in cazul produselor supuse accizelor armonizate, crearea cadrului juridic necesar introducerii sistemului informatizat pentru facilitarea si monitorizarea circulatiei intracomunitare a produselor accizabile in regim suspensiv de accize (EMCS), stabilirea procedurilor care trebuie utilizate pentru aplicarea sistemului informatizat.

De asemenea, este vorba de introducerea posibilitatii de impartire a responsabilitatii de garantare a riscului de neplata a accizelor care ar putea deveni exigibile si de stabilirea regimului accizelor pentru lipsurile si pierderile de produse accizabile in afara regimului suspensiv de accize (produse cu accize platite). La fel, este vorba de eliminarea din sfera de aplicare a accizelor a produselor pentru care accizele sunt stabilite in cote procentuale si de stabilirea unor dispozitii tranzitorii pentru deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat sistemul informatizat.

Alte articole

Leave a Comment