Din 5 noiembrie, carantină în Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei

În aceasta seară s-a întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a e emis următorul Proiect de  Hotărâre:

PROIECT HOTĂRÂRE nr. ……..65

Din 3 noiembrie 2020

a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sălaj

 

privind propunerea instituirii carantinei în localitățile Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei

 din județul Sălaj

 

Având în vedere adresa nr. 3338091 din 03.11.2020 a CJCCI Sălaj prin care comunică incidenţa cumulată a cazurilor de COVID – 19 în ultimele 14 zile la nivelul unităților administrativ teritoriale din judeţul Sălaj la data de 3 noiembrie 2020 întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Sălaj si situația epidemiologică din localitățile Jibou, Cehu Silvaniei și Zalău generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 10,65 cazuri la 1000 de locuitori în orașul Jibou, 9,85 cazuri la 1000 de locuitori în orasul Cehu Silvaniei și 8,60 la 1000 locuitori în municipiul Zalau, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

În conformitate cu prevederile:

 • 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • 7 alin. (5) și art.12 alin. (1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
 • 3 din Hotărârârea de Guvern nr. 856/2020 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • 11, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • 3, alin. (4) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS – CoV-2;

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Văzând analiza de risc zonă de focar municipiul Zalău- judetul Sălaj la data de 2 Noiembrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică Sălaj nr. 8039

Văzând  analiza de risc zonă de focar Jibou- judetul Sălaj la data de 2  Noiembrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică Sălaj nr. 8040;

Văzând analiza de risc zonă de focar Cehu Silvaniei- judetul Sălaj la data de 2 Noiembrie 2020 a Direcției de Sănătate Publică Sălaj nr. 8041;

Luând în considerare Avizul de carantinare zonală nr. ………… a Institutului Național de Sănătate Publică,

 

În urma ședinței extraordinare a Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Sălaj desfășurată, pe grupul de WhatsApp CJSU, în data de 3 noiembrie 2020,

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SĂLAJ adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

ART. 1 (1) Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 5 noiembrie 2020, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Zalău și orașele Jibou, Cehu Silvaniei  județul Sălaj.

(2) Perimetrele vizate de măsura prevăzută la alin. 1 sunt delimitate de următoarele coordonate geografice:

Latitudine ………………….., Longitudine ……………….

Latitudine ……………………, Longitudine …………………………

Latitudine ………………………, Longitudine …………………

 

ART. 2  În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 3. evaluarea de către Direcția de Sănătate Publică Sălaj a oportunității şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
 4. stabilirea, prin grija administrațiilor publice locale din unitățile administrativ-teritoriale mentionate la art 1 şi a Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj  a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulație care tranzitează zona şi aducerea la cunoştința populației prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
 5. asigurarea ordinii publice se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj sau Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, după caz;
 6. interzicerea desfășurării următoarelor activități:
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 • activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu exceptia persoanelor care efectueaza deplasări in interes profesional pentru agenții economici de pe raza localităților carantinate
 • organizarea și desfășurarea de activități în cinematografe și ale instituțiilor organizatoare de spectacole și/sau concerte;
 • organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, spații de tip after school, etc;
 • organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si a piețelor de vechituri
 • toate activitățile și competițiile sportive, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 1. oficializarea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu prezența a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul  45și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 2. oficializarea stărili civile cu prezența a maxim 20 de persoane, în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirilor cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 3. se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise;
 4. suspendarea cursurilor/activităţilor în sistem “faţă în faţă” şi desfăşurarea acestora pe scenariul 3 (ROŞU), pentru elevii/preşcolarii tuturor unitatilor de învațământ de la nivelul unității administrativ teritoriale;

 

ART.3. (1)  În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru:

 1. transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 2. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 3. persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 4. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 5. elevii care au domiciliul în zona carantinată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de carantină zonală;
 6. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 7. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 8. urgențe medicale.

(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională. Pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

(3) Se permite tranzitarea localităților Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.

 

ART. 4 Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

 

ART. 5 Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și  Conducere a Intervenției Sălaj pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și  Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru municipiul Zalău și orașele Jibou, Cehu Silvaniei  din județul Sălaj.

 

ART. 6  După emiterea Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantinare zonală pe o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Zalău și orașele Jibou, Cehu Silvaniei  din județul Sălaj, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj va adopta o hotărâre cu măsurile care se vor impune pentru zona carantinată.

 

ART. 7 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sălaj și către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, pentru punere în aplicare.

 

ART. 8 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sălaj.

 

 

4 Thoughts to “Din 5 noiembrie, carantină în Zalău, Jibou și Cehu Silvaniei”

 1. Anonim

  Din proiectul de hotărâre cănd va fi lege sau ordin care prevede în realitate introducerea carantinei ? Cunoaște cineva data și ora ?

 2. Jos leprele liberale

  Acestea sunt rezultatele conducerii liberale, pe 6 dec să le dăm peste bot, la vot. Mai sunt și alte lpartide de votat!

  1. Anonim

   Leprele pesediste toata vara au urlat ca nu este COVID, ca nu ne trebuie masca si acum au tupeul sa urle ca hienele ca autoritatile sunt de vina. Ce sa faca autoritatile mai, handicapatilor? Pandemia de COVID e in toata lumea si in multe tari mai avansate ca noi situatia este mult mai grava. Pesedistii doar incearca sa profite electoral ca niste ipocriti ce sunt, pe seama situatiei la care ei au mare parte din vina. In ultimii 8 ani PSD a condus Romania mai bine de 6 ani. PSD a lasat spitalele si DSP-urile in situatia in care sunt acum si tot pesedistii urlau toata vara ca nu e nevoie de masuri de protectie. Pe 6 decembrie le vom da un mare scuipat intre ochi.

 3. Anonim

  Pescuit? Drumeție? ….

Leave a Comment