Comunicat de presă

30.09.2020

 

Anunț lansare proiect

“Educație și competențe

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL VALEA VELJ), în parteneriat cu Asociația Grupul de Actiune Locală Țara Beiușului și Corporactive Consulting SRL, anunță lansarea proiectului „Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest”.

 

Beneficiar proiect: Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Velj (GAL VALEA VELJ)

 

Scopul/ Obiectivul general al proiectului este Creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională și pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil în domeniul construcțiilor.

 

Obiectievele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creșterea capacitații de integrare pe piața muncii pentru 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare-informare privind nediscriminarea și egalitatea de sanse pe piața muncii pe o perioada de 17 luni;
 2. Facilitarea tranziției de la educatie la piața muncii prin implicarea a 185 de elevi într-un program de practica dezvoltat prin proiect pe o perioada de 19 luni;

 

Grupul țintă al proiectului cuprinde:

Grupul ținta al proiectului va fi selectat din rândul elevilor din regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unitați de învatamânt cu profil în domeniul construțiilor.

Pentru selecția grupului țintă și respectarea indicatorilor programului, solicitantul va iniția demersurile de incheiere a contractelor de colaborare cu aceste instituții de învățământ secundar superior și tertiar non-universitar în vederea încheierii convențiilor de practică ulterior.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice, grupul ținta este reprezentat de:

Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP – 185 elevi din care din mediul rural – 15 elevi

Din care persoane de etnie roma – 4 romi

 

Rezultatele asteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. 1 echipa de proiect angajată, 11 dosare de personal întocmite și arhivate
 2. 24 de întalniri de management susținute
 3. 1 Management al livrabilelor implementării proiectului asigurat
 4. 3 planuri realizate: 1 plan de monitorizare, 1plan de raportare,1 plan de management al riscurilor
 5. 8 Cereri de rambursare și raportari tehnico-financiare întocmite și transmise
 6. 1 plan al achizițiilor de proiect realizat și actualizat permanent
 7. 11 proceduri de achiziții derulate
 8. materiale publicitate realizate și distribuite (3 rollup-uri, 30 afise A3, 500 flyere, 100 mape, 100 pixuri)
 9. 1 Comunicat de presă de lansare
 10. promovarea proiectului pe site-ul web al Liderului realizată
 11. 1 conferință de finalizare proiect organizată
 12. 1 metodologie de selecție a grupului ținta întocmita și diseminată
 13. 185 de dosare de înscriere ale grupului țintă validate
 14. 185 de persoane selectate pentru participarea la activități în 20 de luni
 15. 185 de persoane din grupul țintă care au participat la activitatea de informare și consiliere profesională, 185 de teste individuale de evaluare psihoprofesională aplicate, 185 de dosare individuale de informare și consiliere profesională realizate
 16. 185 de persoane din grupul ținta care au participat la sesiuni de sensibilizare cu privire la egalitatea de șanse și nediscriminare
 17. 1 procedură de organizare a stagiilor de practică întocmită și diseminată
 18. 2 calendare de desfasurare a practicii elevilor
 19. 185 stagii de practică individuale susținute, 185 burse a cate 1100 de lei oferite
 20. 185 de dosare de practica întocmite, 185 de evaluări efectuate

 

Parteneri:

 • Asociația Grupul de Actiune Locală ”Țara Beiușului”
 • Corporactive Consulting SRL

Valoarea totală eligibilă: 2.284.914,32 lei, din care:

 • Finantare nerambursabilă: 252.795,54 lei (98,59% din valoarea totală eligibilă), din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/LMT 1.914.876,21lei;

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 337.919,33 lei.

 • Cofinanțare beneficiar: 32.118,78 lei

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 13.08.2020-12.08.2022

Cod proiect MySMIS: 132886

Cod apel: : POCU/633/6/14/Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Contact: Manager de proiect – Clopot Aura Elena,

Loc. Gepiu, nr. 82, com. Gepiu, jud. Bihor,

Tel: 0737 654 042

www.galvaleavelj.ro

Leave a Comment