Ce ar trebui să conţină o somaţie de plată?

Am vorbit de multe ori despre procedurile de recuperare a creanţelor, astăzi însă dorim să aprofundăm pentru dumneavoastră o procedură specială şi accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care se desfăşoară la cererea creditorului, mai precis procedura somaţiei de plată.
O cerere de somaţie de plată trebuie să cuprindă:
a) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului;
b) numele şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar;
c) sumele de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii, precum şi dobânzile, majorările sau penalităşile aferente);
d) temeiul de fapt şi de drept al obligaţiilor de plată,
e) perioada la care se referă acestea,
f) termenul la care trebuia făcută plata şi
g) orice alt element necesar pentru determinarea datoriei.
Cererea privind somaţia de plată se depune la instanţa competentă pentru judecarea fondului cauzei în prima instanţă. La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate. Cererea şi actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă.
Pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată.
În cazul în care creditorul primeşte plata datoriei ori declară că este mulţumit cu înţelegerea asupra plăţii, judecătorul va lua act despre aceasta şi va proceda la închiderea dosarului, pronunţând o încheiere irevocabilă. Încheierea privind înţelegerea părţilor asupra plăţii constituie titlu executoriu. Dacă nu a intervenit închiderea dosarului, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor, ce i-au fost prezentate.
Când în urma examinării se constată că pretenţiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanţa care va conţine somaţia de plată către creditor, precum şi termenul de plată. Termenul de plată nu va fi mai mic de 10 zile şi nici nu va depăşi 30 de zile. Judecătorul va putea stabili alt termen potrivit înţelegerii părţilor. Ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunica fiecărei părţi de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
În cazul creanţelor reprezentând obligaţii de plată a cotelor din cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari sau locatari, precum şi a cheltuielilor de întreţinere ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe, judecătorul, la cererea debitorului, va putea să dispună stabilirea unui termen de plată mai mare ori eşalonarea plăţii, ţinând seama de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte posibilităţile efective de plată.
Ordonanţa prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum şi în cazul în care prin ordonanţă cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun, ordonanţa privind somaţia de plată neavând autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părţi.
Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS

Alte articole

One Thought to “Ce ar trebui să conţină o somaţie de plată?”

  1. […] Am vorbit de multe ori despre procedurile de recuperare a creanţelor, astăzi însă dorim să aprofundăm pentru dumneavoastră o procedură specială şi accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, care se desfăşoară la cererea creditorului, mai precis procedura somaţiei de plată. O cerere de somaţie de plată trebuie să cuprindă: a) numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului; b) numele şi domiciliul debitorului persoană fizică, iar în cazul debitorului persoană juridică, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, numărul certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar; c) sumele de bani, asumate prin Sursă știre […]

Leave a Comment