Casa-Muzeu “RADIONOSTALGIA-BRUSTURI” – pivot al conservării patrimoniului radiotehnic şi al mişcării radioamatoriceşti din România

Motto: …trecutul nu este o arhivă, o magazie, unde scuturând praful găseşti, şi azi şi mâine, aceleaşi lucruri… mai uzate, mai şterse, dar, în fapt aceleaşi. Trecutul trăieşte… e viu… este datoria noastră a-l proteja pentru ca viitorul să nu ne uite…

Locaţia muzeală ‘’RADIONOSTALGIA-BRUSTURI’’ a fost înfiinţată în decembrie 2010, urmare a interesului pentru colecţionarea, studiul, păstrarea şi conservarea patrimoniului radiotehnic, a mişcării radioamatoriceşti din ţara noastră, în vederea punerii în valoare către publicul vizitator a colecţiilor existente. În acelaşi context, locaţia se doreşte a fi un promotor al procesului de educare şi instruire a iubitorilor de radio, a noilor generaţii de specialişti în domeniul radiotehnicii şi radioelectronicii având ca suport marile realizări ale predecesorilor.
Ca dispunere, locaţia se află în localitatea Brusturi, judeţul Sălaj pe drumul judeţean 108 între localitaţile Românaşi şi Creaca, urmând firul Văii Agrij, într-un admirabil pitoresc montan.
Patrimoniul muzeistic existent la nivelul locaţiei se încadrează în efortul general de conservare, restaurare şi păstrare a radioului – descoperire ce a marcat omenirea la început de secol XX, constituindu-se într-un adevărat pivot de susţinere şi popularizare.
De ce pivot ?
În primul rând că este statuată misiunea locaţiei, aceea de a gestiona, ţinerea evidentei, cercetarea, dezvoltarea, protejarea, conservarea şi restaurarea patrimoniul radiotehnic naţional, a mişcării radioamatoriceşti, în vederea punerii lor în valoare către publicul vizitator, în semn de respect faţă de valorile trecutului.
De ce pivot ?
Pentru că obiectivele propuse pe termen mediu şi lung vor asigura consolidarea patrimoniului prin:
-promovarea şi asigurarea mediatizarii istoriografiei radioului, a mişcării radioamatoriceşti din ţara noastră ;
-organizarea de expoziţii deschise pentru publicul vizitator, precum şi participarea la manifestări similare ca tematică ;
-participarea la diferite parteneriate în ţară şi peste hotare pe tematica radio ;
-colaborarea cu alte organizaţii şi asociaţii având obiective comune în ceea ce priveşte dezvoltarea, protejarea, conservarea, restaurarea şi cercetarea istoriografiei radioului, precum, şi punerea în valoare a patrimoniului în interes ştiinţific şi cultural-turistic prin schimb informaţional reciproc ;
-sprijinirea acţiunilor în vederea restaurării, recondiţionării şi reparării aparaturii de radio.
În scopul valorificării ştiinţifice a elementelor de patrimoniu, se efectuează, totodată, studii şi cercetări în bibliologie, sociologia lecturii şi ştiinţa informării, acţionându-se pentru aplicarea în plan teoretic şi practic a cercetărilor proprii, precum şi ale altor instituţii de profil abilitate cu care se cooperează.
Elementele de patrimoniu existente în cadrul locaţiei sunt partajate pe următoarele colecţii :
-manipulatoare Morse
-publicistica radio (manuale, reviste, broşuri, publicaţii, periodice, cărţi tehnice, cataloage)
-aparate de măsură şi control (analogice şi digitale)
-aparate radio de epocă
Secţiunea manipulatoarelor Morse este partajata pe mai multe subgrupe : clasic, standard, speciale, semiatomate şi automate. Modele existente în colecţia locaţiei reflectă evoluţia din punct de vedere constructiv începând cu anul 1890 şi până în zilele noastre având aspectul şi starea tehnică buna.
Secţiunea de publicistică cuprinde peste 2800 de titluri, acoperind întreaga perioadă a evoluţiei radioului începând cu anul 1900 şi până în zilele noastre. O parte insemnată din cadrul publicisticii de radio este tipărită în limbile engleză, franceză, germană, rusă, italiană şi maghiară completând astfel, palierul evolutiv al radioului in Europa.
Secţiunea aparatelor de măsură şi control este partajată pe două subgrupe, analogic şi digital şi cuprinde peste 200 de modele, atât instrumente propriu-zise, cât şi aparatură complexă ce a fost utilizată în măsurările de precizie (generatoare de semnal, osciloscoape, voblere, frecvenţmetre ş.a.)
Secţiunea aparatelor radio de epocă cuprinde modele din perioada interbelică, şi o mare parte din perioada anilor 1949-1965, aparatură autohtonă, dar şi modele reprezentative ale unor fime de renume: Philips, A.E.G., Grundig, Tesla etc.
Exponatele existente în cadrul locaţiei muzeale pot fi văzute şi pe site-ul dedicat www.radionostalgia-brusturi.ro în cadrul secţiunilor distincte.
Pe lângă activităţile specifice muzeului, în aceşti ani s-au desfăşurat şi o serie de acţiuni care au vizat iniţierea în tainele radioului cu o parte dintre elevii care au vizitat locaţia muzeală. Ca orice început, constituirea fondului muzeistic s-a făcut mai greoi, însă graţie donaţiilor făcute de o mare masă de inimoşi şi iubitori de radio, precum şi achiziţionările de pe piaţa vintage specifică s-a reuşit extinderea colecţiilor cu modele inedite şi rare. Spre exemplu, secţiunea de publicistică radio s-a extins de la 780 de titluri existente la început la peste 2800 cât numără în prezent; au fost completate total sau parţial colecţiile revistelor apărute în perioada interbelică: Radio UNIVERSUL, Radio (Radiofonie, Televiziune, Ştiinţa pentru toţi), Radiofonia, Radio-ADEVERUL, precum şi cele din perioada anilor 1949-1969 : Radioelectronica, Radioamatorul, Pentru APĂRAREA PATRIEI, Sport şi Tehnică.
Eforturi susţinute s-au depus şi pentru conservarea materialelor reprezentative în ceea ce priveşte istoricul mişcării de radioamatorism din ţara noastră. Documente inedite, precum actul de constituire al A.A.R.U.S. în anul 1936, buletinele YR-5 şi altele au fost recondiţionate şi se păstreaza în condiţiuni foarte bune ferite de acţiunea razelor solare şi a diferiţilor acarieni.
Ca un element de noutate, începând cu acest an am mai dezvoltat şi secţiunea de heraldică radio specifică (insigne, fanioane, steaguri) şi QSL cu modele inedite. Cărţile de confirmare a legăturilor radio (QSL) existente în cadrul locaţiei, perioada 1926-1939, şi ulterior anului 1945 atestă o intensă activitate pe calea undelor de către radioamatorii români. O atenţie deosebită se acordă şi completării cu materiale documentare specifice activităţii de radioamatori din perioada anilor 1945-1952, ulterior până în 1965.
Totodată, s-au întreprins demersurile necesare în vederea mediatizării locaţiei muzeale în mass-media locală şi fluxul de reportaje Agerpres.
În prezent, la nivelul locaţiei muzeale se derulează mai multe proiecte, unele pe termen mediu şi lung care vizează extinderea ca spaţiu şi dotare, informatizarea bazei de date, cercetarea, dezvoltarea şi conservarea elementelor de patrimoniu radio ş.a.
Cu mai mult de 58.000 de accesări ale site-ului dedicat şi peste 1.000 de vizitatori care au trecut pragul, Casa-Muzeu ‘’RADIONOSTALGIA-BRUSTURI ‘’ este încă la începutul unui drum născut din pasiunea şi nostalgia pentru radio şi … radioamatorism, desigur.

Colonel (r) ing. UNGUR FLORIAN – YO5BWQ

Leave a Comment