Scrisoare deschisă către, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI SĂLAJ

În atenţia,

Domnului Prefect Virgil Ţurcaş

Către,

Redacţia ziarului Magazin Sălăjean

 

Ref: presiunile facute de pseudo-directorul executiv al DSVSA Salaj Mircea Martin asupra membrilor Comisiei de disciplina in vederea hartuirii functionarului public Ghiurco Florin

 

Subsemnatul GHIURCO FLORIN-IOAN domiciliat in str. Sfanta Vineri nr. 7/A, Zalau, jud. Salaj, in calitate de membru supleant al Comisiei de Disciplina din cadrul DSVSA Salaj, va aduce la cunostinta urmatoarele:

 

  1. In ceea ce priveste situatia juridica a Directorului Executiv al DSVSA Salaj, numitul Mircea Martin, arat ca, data fiind solutia definitiva pronuntata de ICCJ in data de 11.03.2020, din perspectiva Legii nr. 176/2010 – privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice – lucrurile sunt foarte clare.

 

Astfel, art. 22 din Lege prevede ca:

“(1) Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilității în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

(2) Dacă raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1) la instanța de contencios administrativ, Agenția sesizează, în termen de 6 luni, organele competente pentru declanșarea procedurii disciplinare, precum și, dacă este cazul, instanța de contencios administrativ, în vederea anulării actelor emise, adoptate sau întocmite cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.”

 

De asemenea, art 23 din Lege statueaza ca:

 

“(1) În cazul unui conflict de interese, dacă au legătură cu situația de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative încheiate direct sau prin persoane interpuse, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absolută.

(2) Acțiunea în constatarea nulității absolute a actelor juridice sau administrative încheiate cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusă de Agenție chiar dacă persoana în cauză nu mai deține acea funcție.

(3) Instanța va putea dispune motivat, pe lângă constatarea nulității absolute, și repunerea părților în situația anterioară”.

 

Art. 25

 

(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective.

 

(4) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârșirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.

 

Art. 26

 

(1) Agenția va comunica raportul de evaluare, după cum urmează:

(…)

  1. j)pentru funcționarii publici – comisiei de disciplină sau consiliului de disciplină, care propune autorității prevăzute de lege aplicarea unei sancțiuni, potrivit legii;

(…)

(2) Sancțiunea disciplinară se dispune și în cazul în care raportul de evaluare al Agenției a fost comunicat și organelor de urmărire penală, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4).

(3) Prin derogare de la dispozițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancțiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenției, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel.

 

Concluzie: raportul de evaluare al inspectorului de integritate de la ANI a ramas valabil, definitiv la data de 11.03.2020, ceea ce inseamna ca Comisia de disciplina va trebui sa aplice sanctiunea prevazuta in raport conform textelor de lege aratate mai sus. Comisia de disciplina va trebui sa informeze ANI despre punerea in aplicare si respectarea celor mentionate in raportul de evaluare care, in urma contestarii sale, a ramas definitiv.

De aceea, domnul Mircea Martin este un pseudo-director executiv al DSVSA Salaj si de aceea face presiuni asupra membrilor comisiei de disciplina, respectiv pentru a putea “controla” acest organism de control din cadrul institutiei pe care, aparent, o conduce la acest moment.

 

  1. In ceea ce priveste presiunile facute asupra membrilor comisiei de disciplina arat faptul ca acestea au avut si au ca scop si in prezent atat cele aratate mai sus, cat si intentia clara de hartuire a subsemnatului care a fost de-a lungul vremii membru in Comisia de disciplina (in prezent, membru supleant).

 

Astfel, la inceputul lunii septembrie 2020 (vazand probabil ca se apropia si implinirea termenului de 6 luni de la ramerea definitiva a deciziei ICCJ ), Mircea Martin a convocat o adunare a membrilor de sindicat in vederea desemnarii celui de-al treilea membru in comisia de disciplina. Insa, Directorul DSVSA Salaj NU putea sa faca lucrul asta deoarece:

 

– art. 6 alin. 5 din HG nr. 1415/2009 mentioneaza expres ca ROF al DSVSA judetene se stabileste prin Ordin al Presedintelui ANSVSA;

– atat in HG nr. 1415/2009, cat si in OG nr. 42/2004 NU am regasit vreo astfel de competenta in favoarea directorului DSVSA judeteana;

– din analiza Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 49/2018 privind aprobarea ROF al DSVSA de judet rezulta ca nu exista vreo atributie expresa a Directorului DSVSA Salaj in acest sens;

– de asemenea, din studierea HG nr. 1344/2007 – privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină rezulta urmatoarele:

Art. 4

“(1) Comisia de disciplină are în componenţă 3 membri titulari, funcţionari publici definitivi numiţi în funcţia publică pe perioadă nedeterminată. Doi membri sunt desemnaţi de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, iar al treilea membru este desemnat, după caz, de organizaţia sau organizaţiile sindicale reprezentative ori de majoritatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. Alegerea reprezentanţilor funcţionarilor publici se face prin vot secret.”

 

Deci, al treilea membru in comisia de disciplina e numit de sindicat si data fiind situatia concreta a incercat “sa forteze” desemnarea celui de-al treilea membru in vederea devenirii functionale a Comisiei de disciplina, desi convocarea era nelegala in mod evident.

 

In acest sens arat ca Legea 62/2011 – dialogul social, actualizata, la art. 7 prevede

 

 (1) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și elabora reglementări proprii, de a-și alege liber reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea și de a-și formula programe proprii de acțiune, cu respectarea legii.(2) Este interzisă orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1).”

 

De asemenea, art. 30 din aceeasi lege prevede:

(1) Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la nivel de unitate să participe în consiliul de administrație sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv în cazul administrației publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic și social.(2) În scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor, organizațiile sindicale reprezentative vor primi de la angajatori sau de la organizațiile acestora informațiile necesare pentru negocierea contractelor colective de muncă ori, după caz, a acordurilor colective, în condițiile legii.(3) Hotărârile consiliului de administrație sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.”

 

Legea 53/2003 – Codul muncii

 

Articolul 218

“(1) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală.(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor.”

 

Articolul 219

“La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de muncă, în condițiile legii.”

 

Articolul 220

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.(2) Pe toată durata exercitării mandatului, reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate.(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil.”

 

Concluzie: atributiile organelor de conducere ale unitatilor publice sunt limitate conform celor de mai sus si, deci, nu pot decide ele cand vor sau nu vor sa convoace o adunare a membrilor sindicali; Sindicatul sau orice organizatie sindicala se organizeaza si isi desfasoara activitatea dupa cum  si-a stabilit prin propriul statut sau act constitutiv astfel incat NU poate veni nimeni sa nesocoteasca acest prevederi (asta cu atat mai mult cu cat directorul DSVSA de judet nici macar nu are in competente in acest sens). Deci, convocarea facuta de Directorul DSVSA Salaj NU a fost si nu avea cum sa fie vreodata legala.

 

Insa, “activitatea” domnului Mircea Martin nu s-a oprit aici. Data fiind situatia litigioasa mai veche existenta intre subsemnat, in calitatea mea de membru in comisia de discimplina, si acesta ( a se vedea in acest sens, cu titlu informativ, dosarul nr. 374/84/2016 – Tribunalul Salaj, dosar nr. 4029/337/2017 – Judecatoria Zalau, dosar 4030/337/2017 – Judecatoria Zalau, dosar nr. 3194/84/2017* – Tribunalul Salaj, etc.), am fost acuzat total pe nedrept despre aparitia unor articole in presa salajeana prvind activitatea domnului Mircea Martin si a DSVSA Salaj.

 

Cu privire la aceste aspecte am fost convocat in data de 12.10.2020 direct in biroul Directorului executiv Mircea Martin pentru “a da socoteala” cu privire la pretinsa fapta disciplinara.

 

Or, singura entitate abilitata sa ma convoace la o audiere, in mod oficial, pentru o eventuala fapta ce ar putea constitui, eventual, o abatere disciplinara era DOAR Comisia de disciplina din cadrul DSVSA Salaj; insa, acest lucru nu s-a intamplat pana in prezent si nici nu mi s-a adus la cunostinta faptul ca o eventuala cercetare disciplinara de catre Comisie ar urma sa aiba loc in biroul Directorului executiv.

 

Prin urmare, nu stiu nici pana astazi in ce calitate am fost convocat la audiere in biroul Directorului executiv si nici pentru ce pretinsa/presupusa fapta. Din aceasta perspectiva am considerat si consider sin prezent nelegala si neavenita aceasta convocare intempestiva in absenta unei sesizari oficiale la adresa mea (sau cel putin de care pana la acest moment nu am cunostinta).

 

Directorul executiv Mircea Martin, vazand prevederile art. 492 si urm. din OUG nr. 57/2019 referitoare la raspunderea administrativ-disciplinara, pentru a ma sanctiona cu orice pret a emis o mustrare scrisa la adresa mea, singura sanctiune permisa de lege ce putea fi stabilita de acesta in lipsa unei cercetari disciplinare de catre comisia de disciplina. De altfel, modul de organizare si functionare al Comisiei de disciplina, precum si modul efectiv de desfasurare al cercetarii disciplinare sunt prevazute pe larg in cuprinsul HG nr. 1344/2007, act normativ care se coroboreaza cu prevederile art. 492 si urm. din OUG nr. 57/2019.

 

Insa, ulterior, am inteles care a fost “sensul”  acelei mustrari scrise, respectiv inlaturarea mea din calitatea de membru supleant in cadrul Comisiei de disciplina.

 

Astfel, s-a dorit inlaturarea mea din calitatea de membru supleant in cadrul Comisiei de disciplina a DSVSA Salaj.

 

Cu privire la mustrarea scrisa, arat ca am formulat plangerea prealabila, aceasta fiind in curs de solutionare la acest moment, dar din pacate nu s-a asteptat finalizarea definitiva a acesteia si deja s-a efectuat in 17.11.2020 un raport privind constatarea incetarii mandatului de membru supleant al subsemnatului in cadrul Comisiei de disciplina a DSVSA Salaj. Nu am inteles si nu inteleg nici pana in prezent de ce nu s-a asteptat termenul de 30 zile prevazut de art. 7 din Legea 554/2004 privind contestarea acelei mustrari scrise. Or, asta denota clar un abuz.

 

Iar abuzul a continuat deoarece in data de 23.11.2020, domnul Mircea Martin, ca si cum nici nu ar fi existat vreo plangerea prealabila formulata, a efectuat, oficial, o adresa catre Sindicatul LRSV Salaj solicitand desemnarea unui membru titular si supleant in cadrul comisiei de disciplina a DSVSA Salaj.

 

In ceea ce priveste mustrarea scrisa arat ca nu am nicio legatura directa cu vreun articol de presa aparut si la care s-a facut trimitere. Indicarea portalului instantelor de judecata nu aduce atingere in vreun fel codului etic al functionarului public.

 

In acest sens, trebuiau avute in vedere prevederile art. 4 lit. c, d, f si h, art. 5 lit. d, precum si art. 6 lit. g din Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

 

De asemenea, dat fiind faptul ca din 2012 si pana in prezent am fost supus constant unor anchete, cercetari disciplinare care nu s-au confirmat vreodata consider ca sunt victima unei hartuiri morale la locul de munca in sensul art. 26 art. 11 din OG nr. 137/2000, sens in care daca aceste acte sistematice nu vor inceta ma vad nevoit sa ma adresez si organelor judiciare competente pentru a ma proteja.

 

 

III. Concluzie: raportat la toate cele semnalate astept un punct de vedere oficial din partea institutiei dumneavoastra in sensul luarii unor masuri concrete pentru normalizarea si buna functionare institutionala a activitatii DSVSA Salaj si a eliminarii oricaror presiuni facute asupra mea si a altor functionari publici, membri in comisia de disciplina.

 

GHIURCO FLORIN-IOAN

Alte articole

2 Thoughts to “Scrisoare deschisă către, INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI SĂLAJ”

  1. Anonim

    Penalul ala de Martin mai e director ?

  2. Anonim

    Ce tara este asta vu penali directori ?

Leave a Comment