Măsuri de prevenție la Tribunalul Sălaj

Prin Ordinulul de serviciu nr. 5 a preşedintelui Tribunalului Sălaj – judecător Ioana – Diana HODIŞ s-a adoptat şi implementat Planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 în ceea ce priveşte:

 

  1. Monitorizarea informaţiilor privind răspândirea infecţiei cu virusul COVID – 19 și a măsurilor de prevenție adoptate.

 

  1. Călătoriile efectuate în zonele de risc, respectiv obligaţia personalului de a informa conducătorul instanţei: dacă au călătorit într-o localitate aflată într-o zonă de risc; dacă starea lor medicală generală este deteriorată; dacă, după cunoştinţa lor, au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19.

 

  1. Prevenirea riscului de răspândire a infecţiei respiratorii cauzate de COVID – 19- în incinta sediului: jandarmii de la punctul de acces au obligaţia de a îndruma toate persoanele care intră în sediu să folosească dezinfectantul pentru mâini.

 

 

  1. Reducerea numărului de persoane străine în incinta sediului: pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune măsurile necesare pentru stabilirea dezbaterii cauzelor în intervale orare diferențiate și vor adopta orice alte măsuri complementare, menite să asigure accesul etapizat al părţilor, reprezentanților lor și publicului în sălile de şedinţă și pe holul adiacent acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea ședinței de judecată.

Completurile de judecată specializate în materia dreptului penal vor examina posibilitatea audierii prin sistem de videoconferință a persoanelor private de libertate, pentru a reduce cât mai mult cu putință cazurile de prezență a acestor persoane în incinta sediului.  Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată stabilite se va asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanţei să fie limitat. Jandarmii de serviciu din zona adiacentă sălilor de judecată vor veghea la respectarea acestei măsuri, pe uşa fiecărei săli de şedinţă va fi afişat un ANUNŢ care va avea următorul cuprins:„În scopul evitării infectării cu COVID-19, vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de protecţie: – păstrarea unei distanţe de cel puţin 1,5 m faţă de celelalte persoane, inclusiv faţă de personalul instanţei”

Limitarea numărului de persoane în sălile de şedinţă, pe holul principal adiacent sălilor de şedinţă şi holurile din faţa compartimentelor arhivă şi registratură, precum şi în incinta acestor compartimente.

Se va limita numărul persoanelor prezente în sala de şedinţă, conform  planificării cauzelor pe intervalele orare stabilite, astfel încât să se evite, pe cât posibil, prezența simultană în sală a unui număr mai mare de 10 persoane;

Se va limita numărul persoanelor prezente pe holul adiacent sălilor de judecată, la cel mult 15 simultan;

Accesul în arhiva curentă şi registratură se va face pe rând, maxim 2 persoane odată, sub supravegherea personalului din aceste compartimente;

Se va restricționa cât mai mult posibil accesul persoanelor străine la etajele I și II și mansarda clădirii;

Se va interzice accesul la etajul I al persoanelor programate pentru întâlniri cu consilierii de probațiune; în cazul în care aceste întâlniri nu pot fi reprogramate, jandarmul de la punctul de acces va informa telefonic consilierul de probațiune despre prezența în incinta sediului a persoanei programate, iar desfășurarea şedințelor de consiliere va avea loc exclusiv în spațiul special amenajat în acest scop de la subsolul clădirii.   

 Se reduce programul de lucru cu publicul a compartimentelor registratură şi arhivă, la următoarele intervale orare: de la ora 09:00 la 10:00 şi de la ora 11:00 la 12:00, urmând ca după finalizarea fiecărui interval de program cu publicul să fie efectuate măsurile de dezinfecție a spaţiului.

 Utilizarea cu preponderenţă a mijloacelor electronice pentru comunicarea actelor. Vor fi făcute publice recomandări pentru transmiterea actelor de procedură preponderent prin mijloace electronice, evitarea prezenţei neesenţiale în sediul Tribunalului Sălaj, examinarea posibilităţii de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluţionarea acesteia şi în lipsă, analizarea posibilităţii de a fi reprezentat în faţa instanţei prin intermediul avocatului ales, acolo unde prezenţa personală a părţii în faţa judecătorului nu este obligatorie.

Toate actele de procedură emise de TRIBUNALUL SĂLAJ vor purta, la loc vizibil, următoarea menţiune, cu caractere Times New Roman 14 bold: “În vederea reducerii riscului de infectare cu CORONAVIRUS – COVID-19 sau alte infecţii respiratorii, vă rugăm, să luaţi în considerare, în măsura posibilului, următoarele: transmiterea corespondenţei adresate Tribunalului Sălaj cu precădere în format electronic, prin e-mail; evitarea prezenţei în sediul Tribunalului Sălaj, atunci când ea nu este obligatorie, prin solicitarea judecării cauzei şi în lipsă sau a amânării acesteia din considerente de boală, dacă este cazul; posibilitatea de a fi reprezentaţi în instanţă prin intermediul unui avocat ales.”

 Aceste prevederi  se vor afişa, în loc vizibil, la intrarea în sediul Tribunalului Sălaj, la registratura, arhiva şi grefa instanței. Totodată, ele vor fi făcute cunoscute publicului prin afişare pe pagina de internet a Tribunalului Sălaj.

 

  1. Interzicerea accesulului în sediul Tribunalului Sălaj a persoanelor a căror prezență ar putea constitui o cauză de risc:

Se interzice accesul în sediul Tribunalului Sălaj a persoanelor cu privire la care autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la Tribunalul Sălaj, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică.

Se interzice accesul în sediul Tribunalului Sălaj a persoanelor care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc prevăzute în lista întocmită potrivit alin.2, care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente – direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă – pentru asigurarea de asistenţă medicală şi luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege.

 În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană să se afle în situaţiile prevăzute la pct.6.1 şi 6.2., sau a unor simptome evidente: febră, tuse, dificultăţi de respiraţie, dureri musculare, durere în gât, ori alte manifestări clinice comune ale infecţiilor respiratorii, se vor lua măsuri pentru îndepărtarea persoanelor în cauză din sediu. Se va interzice accesul în sediul Tribunalului Sălaj şi se va asigura informarea de îndată a completului de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru respectarea drepturilor procedurale ale acesteia.

 

  1. Limitarea deplasărilor în interes de serviciu sau la diferite forme de pregătire profesională, în zonele afectate.

 

  1. Utilizarea cu preponderenţă a mijloacelor electronice pentru comunicarea actelor : informarea în acest sens a Baroului de Avocaţi Sălaj și a instituţiilor publice implicate într-un număr mai mare de litigii.

 

  1. Activitatea de judecată : cu excepția cauzelor ce au caracter urgent, judecătorii vor analiza, în fiecare caz în parte, oportunitatea preschimbării termenului de judecată, ținând cont de posibilitatea încunoștiințării din timp a părților, de necesitatea prezenței acestora la dezbateri, de distanța în raport de sediul instanței a localității de domiciliu a părților sau reprezentanții lor. Cu excepția cauzelor având caracter urgent, primul termen de judecată va fi stabilit după data de 1 aprilie 2020. Se recomandă ca cererile de amânare formulate de părți sau reprezentanții lor pe motive legate de evitarea expunerii la situații de risc privind contaminarea cu virusul Covid-19 să fie apreciate în contextul general actual, al necesității luării măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului.

 

  1. Reducerea prezenței personalului în instanță : judecătorii și personalul auxiliar de specialitate și administrativ își vor putea desfășura activitatea, în parte, prin prestarea acesteia la domiciliu, dacă acest lucru este posibil, cu acordul prealabil al președintelui instanței, cu condiția organizării activității în așa fel încât să asigure continuitatea acesteia și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitarea președintelui instanței. În scopul obținerii acordului prealabil pentru desfășurarea activității la domiciliu se va formula o cerere motivată adresată președintelui instanței, în care se vor specifica, în concret, natura și volumul activităților care urmează a fi efectuate la domiciliu, precum și intervalul de timp necesar realizării acestora. Vor putea fi prestate în această modalitate, cu precădere, activități legate de redactarea hotărârilor judecătorești, a încheierilor și practicalelor ori a altor acte procedurale sau administrative pe care instanța le emite.

Leave a Comment