În atenția contribuabillilor: Principalele modificări legislative cu incidență fiscală, intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj aduce la cunoștiința contribuabililor, persoane juridice și fizice, principalele modificări legislative de ordin fiscal care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021, reglementate prin  Legea nr.296 din 18.12.2020  pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr.295/2020  pentru modificarea și completarea Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv OUG 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru mdificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene.

 

 1. Termen depunere Declarație Unică -25 Mai 2021

Conform prevederilor de la art.VI termenul de 15 martie, inclusiv, pentru depunerea delarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoane fizice, precum și termenul de plată al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice, se înlocuiește cu termenul de 25 mai, inclusiv.

 

 1. Termen depunere formular 230 -25 mai 2021

Termenul de 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat“, se înlocuiește cu termenul de 25 mai, inclusiv.

 

 1. Plafon aplicare TVA la încasare în anul 2021-4.500.000 lei

Prin punctul 158 al Art.I se stabilește faptul că sunt eligibile pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, care au sediul activității economice în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei.

 

 1. Limită sumă neimpozabilă acordată angajaților în regim de telemuncă -400 lei lunar

Punctul 10 de la Articolul I stabilește noi categorii de  venituri care nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit, respectiv sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;

 

5.Deductibilitatea costurilor cu testarea epidemiologică și vaccinarea angajaților

Acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea angajaților și cea publică.

 

 

 1. Impozit pe profit-deductibilitate cheltuieli suportate de angajator în regim de telemuncă

Potrivit modificărilor de la punctul 8 al Art. I, cheltuielile suportate de angajator aferente activității în regim de telemuncă pentru salariații care desfășoară activitatea în acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

 

 1. Modificare categorii cheltuieli nedeductibile la stabilirea venitului net anual din activități independente

Prin modificarea introdusă de punctul 31 al Art.I se stabilește faptul că nu sunt cheltuieli deductibile pentru stabilirea venitului net anual din activități independente cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, potrivit legii,  respectiv cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare, puse în funcțiune în anul respectiv, potrivit legii.

 

 1. Modificare calcul venit brut anual în cazul chiriilor în valută

În cazul  veniturilor din chirii se introduce prevederea că în situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.

 

 1. Modificare declarare venituri din drepturi de proprietate intelectuală și contracte de activitate sportivă

În cazul persoanelor fizice care realizează, de la mai mulţi plătitori, venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în baza contractelor de activitate sportivă, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, dar cumulate, aceste venituri se situează peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, şi au depus la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, iar în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, nu se aplică reţinerea la sursă a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. În această situaţie se aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contribuţiei se face prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;

 

 1. Noi categorii de venituri din alte surse

Potrivit prevederilor punctului 69 de la Art.I sunt considerate venituri din alte surse indemnizațiile lunare pentru limită de vârstă acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Se includ în această categorie și tichetele cadou acordate altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din Codul fiscal;

 

 1. Noi reguli de completare a decontului de Taxă pe valoarea adăugată

Conform modificărilor aduse de punctul 164 al art.I nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situație.

Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat, și a diferențelor negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii comunicate până la data depunerii decontului. Prin excepție, diferențele negative de TVA stabilite de organele de inspecție fiscală prin decizii a căror executare a fost suspendată de instanțele de judecată, potrivit legii, nu se adaugă la suma negativă rezultată în perioadele în care este suspendată executarea deciziei. Aceste sume se cuprind în decontul perioadei fiscale în care a încetat suspendarea executării deciziei.

Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă prevăzut la art. 323, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare, și a sumelor neachitate la bugetul de stat până la data depunerii decontului din diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale prin decizii comunicate până la data depunerii decontului.

 

 1. Modificarea dreptului de deducere a TVA

Se modifică prevederile privind dreptul de deducere a TVA exercitat prin decontul de taxă: în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 299, persoana impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont ulterior, dar în cadrul termenului de prescripţie prevăzut în Codul de procedură fiscală, inclusiv în cazul anulării rezervei verificării ulterioare ca urmare a inspecţiei fiscale;

 

13.Termen depunere declarație de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă-ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat

Se modifică termenul pentru depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit de către plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor – până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor, plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorilor de venituri în baza contractelor de activitate sportivă, venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

 

14. Executarea bunurilor din patrimoniul personal

Persoanele care exercită o activitate economică în mod independent într-una din formele prevăzute de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către PFA, II şi IF, răspund pentru obligaţiile fiscale datorate ca urmare a exercitării profesiei sau activităţii cu bunurile din patrimoniul de afectaţiune. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creanţelor fiscale, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului.

 

15. Modificare termen de prescripţie

Pe perioada cuprinsă între data comunicării către organele de urmărire penală a procesului-verbal de sesizare a organelor de urmărire penală sau a procesului-verbal întocmit ca urmare a solicitării organelor de urmărire penală adresată organelor fiscale de a efectua constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează şi data rămânerii definitive a soluţiei de rezolvare a cauzei penale.

 

16. Restituire impozit pe dividende

În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parţiale în cursul anului rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor şi până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea.

 

 

17. Modificare procedură reducere cu 75% penalitate de nedeclarare

Penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%, în baza art. 181 alin. (2) din codul de procedura fiscala, din iniţiativa organului fiscal urmând a fi comunicată decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare prin evidenţierea reducerii de 75% aplicată.

 

18. Contravenție nedepunere Declarație unică-persoane fizice

Se prevede expres că în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

19. Competență de soluționare a contestațiilor-Ministerul Finanțelor

Contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și împotriva altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se soluționează de către structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul Ministerului Finanțelor.

Activitatea de soluționare a contestațiilor se realizează de către structura specializată din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor atât la nivel central, cât și la nivel teritorial.

 

20. Excepții la calculul obligațiilor fiscale accesorii

Nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații, stabilite prin:

 1. a) declarații de impunere depuse ulterior efectuării plății;
 2. b) declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, inclusiv cele emise ca urmare a refacerii inspecției fiscale în condițiile art. 129.

În aceste cazuri, se datorează obligații fiscale accesorii de la data scadenței obligației fiscale principale până la data plății, inclusiv.

 

21. Extindere documente comunicate prin SPV

A fost extinsă categoria documentelor care pot fi comunicate prin Spațiul Privat Virtual prin intoducerea declarațiilor de mențiuni respectiv a fișierelor de profil referitoare la conectarea on -line a caselor de marcat.

 

22. Prorogare termen depunere cerere anulare obligatii fiscale restante-31.03.2021

Contribuabilii pot  depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor din OUG 69/2020, în perioada 14 mai 2020-15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

 

23. Prorogare termen depunere cerere de eșalonare simplificată

Contribuabilii pot depune cererea la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020-15 decembrie 2020, precum şi în perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;

 

24.Modificare la scadența obligațiilor ce pot face obiectul restructurării-31.12.2020

Contribuabilii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.

Sunt obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020 şi obligaţiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2021 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2020, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Modalitatea de depunere a cererilor:

–  la registratura organului fiscal competent;

–  prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

–  prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”.

Modelul cererii de acordare a eșalonării  la plată  este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se poate  descărca de pe pagina de internetaA.N.A.F., accesând pentru cerere  link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.

Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de internet www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

M. S.

Leave a Comment