Cum se calculează cifra de afaceri?

Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor totale obţinute din activitatea economică principală sau secundară a unei firme pe o perioadă de timp determinată. De obicei, cifra de afaceri se calculează pentru un an calendaristic. Anul fiscal începe de regulă la 1 ianuarie, dar sunt şi unele legislaţii care aleg altă dată calendaristică, cum sunt cele din Statele Unite ale Americii, Japonia sau Finlanda.

Cifra de afaceri se calculează prin adunarea tuturor veniturilor din încasările pe care le-a avut o firmă. Sunt luate în calcul doar facturile încasate, nu şi cele emise.

În calculul cifrei de afaceri nu intră:

• TVA-ul facturat

• reducerile comerciale acordate clienţilor

• subvenţiile pentru plata personalului

• subvenţiile pentru investiţii

• veniturile din dividende

Cadrul legislativ

• Reglementările privind cifra de afaceri se regăsesc în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal.

Conform acestor norme, în situaţia în care reglementările contabile pentru persoanele juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine nu definesc cifra de afaceri, aceasta cuprinde veniturile din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii din care se scad sumele reprezentând reduceri comerciale acordate şi se adaugă subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri.

• Diferenţa dintre cifra de afaceri şi profit

Cifra de afaceri este egală cu suma totală a încasărilor, în timp ce profitul reprezintă venitul total minus cheltuielile implicate, precum salarii, chirii etc.

• Cifra de afaceri şi aplicarea TVA

Cifra de afaceri este un criteriu prin care o firmă este înregistrată sau nu ca plătitoare de TVA. Conform art. 282 din Codul Fiscal, dacă firma depăşeşte cifra de afaceri de 2.250.000 lei anual, aceasta va trece la plafonul de TVA cu plată la facturare. Dacă cifra de afaceri se situează sub această sumă, compania va plăti TVA la încasare.

• Cifra de afaceri se imparte în:

• Cifra de afaceri totală, care se referă la încasările totale ale unei companii, toate veniturile obţinute din vânzarea de bunuri sau servicii.

• Cifra de afaceri netă – sumele ce rezultă din vânzări după ce se deduc reducerile comerciale, taxa pe valoarea adaugată şi alte taxe care sunt legate de cifra de afaceri.

• Cifra de afaceri marginală – creşterea sau scăderea vânzărilor generate de un anumit serviciu sau produs.

• Cifra de afaceri critică – nivelul încasărilor la care se asigură acoperirea cheltuielilor, în concret reprezentând momentul din care firma începe sa obţină profit.

• Tipul impozitului în funcţie de cifra de afaceri

Legislaţia fiscală stabileşte mai multe tipuri de impozite în funcţie de cifra de afaceri a companiei:

• Firmele care au încasări totale sub un milion de euro pe an, adică microîntreprinderile plătesc un impozit pe venit între 1 şi 3%. Această plată fiscală are loc trimestrial.

• Microîntreprinderile care au cel puţin un angajat cu normă întreagă trebuie să plătească un impozit de 1%, iar cele fără angajaţi plătesc un impozit de 3%.

• Companiile care au o cifră de afaceri mai mare de un milion de euro pe an plătesc un impozit de 16% pe profit.

• Cifra de afaceri contabilă

Cifra de afaceri din punct de vedere contabil se compune din toate veniturile rezultate din prestarea de servicii şi vânzarea de produse înscrise în activitatea curentă a firmei, fiind excluse reducerile comerciale şi taxa pe valoarea adăugată (TVA).

• Cifra de afaceri fiscală

Conform Legii 227/2015, cifra de afaceri fiscală reprezintă totalitatea elementelor cuprinse în cifra de afaceri netă/contabilă, dar include în mod suplimentar şi alte elemente, cum sunt facturile emise de companie pentru avansuri încasate de la clienţi sau neîncasate, facturile emise înainte de livrarea produselor sau prestarea serviciilor.

Modul de calcul al cifrei de afaceri fiscale este prevăzut în art. 310 alin. (2) al Codului Fiscal:

„Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f). Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă”.

• În ce contexte se utilizează cifra de afaceri fiscală

• Cifra de afaceri, ca plafon la stabilirea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici

Acest plafon este limitat la 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei.

• Cifra de afaceri, ca plafon pentru aplicarea sistemului de TVA la încasare sau facturare

Dacă firma are o cifră de afaceri de până la 2.250.000 lei anual, va plăti TVA la încasare. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform Codului Fiscal art. 275 şi 278, realizate în cursul anului calendaristic.

Dacă compania depăşeste cifra de afaceri de 2.250.000 lei anual, aceasta va trece la regimul de TVA cu plata la facturare.

• Cifra de afaceri, ca plafon pentru stabilirea perioadei fiscale a TVA

Potrivit art. 322 Cod fiscal, perioada fiscală este luna calendaristică. Prin excepţie, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/ sau neimpozabile în România conform art. 275 şi 278 Cod Fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin. (4) lit. b), care nu a depăşit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri.

• Cifra de afaceri pentru încadrarea ca microîntreprindere

Firmele care au încasări totale sub un milion de euro pe an sunt microîntreprinderi. Pentru calculul acestui plafon, respectiv pentru determinarea echivalentului în euro a cifrei de afaceri exprimate în lei este necesar cursul de schimb valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

• Cum se calculează cifra de afaceri contabilă

Din punct de vedere contabil grupa de conturi care conţine elementele definitorii ale cifrei de afacerii nete este cea cu numărul 70. Aceasta cuprinde următoarele elemente:

• Venituri din vânzarea produselor finite

• Venituri din vânzarea semifabricatelor

• Venituri din vânzarea produselor reziduale

• Venituri din servicii prestate

• Venituri din studii şi cercetări

• Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii

• Venituri din vânzarea mărfurilor

• Venituri din activităţi diverse

• Reduceri comerciale acordate

• Categorii de entităţi în funcţie de cifra de afaceri

Cifra de afaceri este un indicator de departajare la nivel economic care ajută la încadrarea companiilor în diferite criterii de mărime:

• microentităţi: cifra de afaceri netă 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);

• entitati mici: cifra de afaceri netă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);

• entităţi mijlocii şi mari: cifra de afaceri netă 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro).

• Cifra de afaceri critică

Cifra de afaceri critică reprezintă acel nivel al încasărilor la care se asigură acoperirea cheltuielior, pragul de la care firma începe să obţină profit. Aceasta va fi egală cu suma cheltuielilor fixe şi a celor variabile.

CAmin = Cf+Cv, unde: CAmin – cifra de afaceri critică, Cf – cheltuieli fixe totale, Cv – cheltuieli variabile

• Concluzie

Cifra de afaceri reprezintă suma veniturilor totale obţinute din activitatea economică principală sau secundară a unei firme pe o perioadă de timp determinată. De obicei, cifra de afaceri se calculează pentru un an calendaristic. Acest indicator este folosit uneori în realizarea unor analize contabile, cum ar fi contul de profit şi pierdere. Pe lângă asta, este şi un indicator de departajare la nivel economic. Astfel, Cifra de afaceri este un indicator important pentru analiza forţei economice a companiilor. Aceasta poate deveni un barometru al prognozelor şi o coordonată importantă a strategiei de marketing, reprezentând un indicator folosit pentru a evalua vânzările realizate de companie pe parcursul unui an fiscal. Anul fiscal începe de regulă la 1 ianuarie, dar sunt şi unele legislaţii care aleg altă dată calendaristică, cum sunt cele din Statele Unite ale Americii, Japonia sau Finlanda.

În anul curent în România întreprinderile funcţionale care nu depăşesc valoarea cifrei de afaceri de 1 milion de euro sunt categorisite ca microîntreprinderi. Acestora le sunt acordate o serie de beneficii cum ar fi plata impozitului pe venit.

Sursa: www.bursa.ro

Leave a Comment