Ce sunt dividendele?

Dividendele reprezintă partea din profitul obţinut de o companie care este distribuită acţionarilor, mai concret, potrivit literaturii juridice, dividendele sunt o modalitate directă prin care investitorii beneficiază de profitul înregistrat de societatea la care sunt acţionari.

Tipuri de dividende

În funcţie de forma sub care sunt distribuite acţionarilor, dividendele pot fi plătite în numerar sau în acţiuni suplimentare.

Conform reglementărilor fiscale există şi alte tipuri de venituri din partea companiilor care pot fi asimilate fiscal dividendelor:

• suma platită peste preţul pieţei de persoana juridică pentru anumite bunuri sau servicii achiziţionate de la un acţionar, în cazul în care acea sumă nu a fost supusă impozitului pe profit sau pe venit;

• suma platită de persoana juridică pentru servicii sau bunuri furnizate în favoarea unui acţionar, în cazul în care plata facută de persoana juridică este în folosul său personal.

Conform Codului Fiscal, nu intră în categoria dividendelor:

• distribuirea de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a celorlalte titluri de participare ale acţionarilor;

• distribuirea în bani sau în natură, efectuată în cazul lichidării persoanei juridice;

• distribuirea în bani sau în natură, efectuată în cazul reducerii de capital social constituit de către participanţi;

• distribuirea de prime de emisiune în mod proporţional cu partea care îi revine fiecărui participant;

• distribuirea efectuată în cazul dobândirii sau răscumpărării titlurilor de participare proprii de către persoana juridică şi care nu modifică procentul titlurilor de participare deţinute de acţionari.

Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor

Acordarea dividendelor este reglementată de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Dispoziţii speciale cu privire la dividende pentru companiile cotate pe piaţa de capital din România se găsesc în Legea nr. 297/2004 şi Regulamentul CNVM 1/2006.

Cum sunt distribuite dividendele

Profitul obţinut de o companie poate fi integral distribuit acţionarilor sau, în cazul în care firma vrea să facă investiţii din profit, respectivele cheltuieli se scad din acesta. În cazul în care nu mai există alte alocări ale profitului, ceea ce rămâne se distribuie sub formă de dividende.

Dividendele se distribuie asociaţilor în funcţie de cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede alt mod.

Adunarea Generală a Asociaţiilor (AGA) este cea care stabileşte valoarea şi distribuirea dividendelor, după ce este aprobată situaţia financiară anuală. AGA se întruneşte cel puţin o dată pe an, cu cel mult cinci luni după încheierea exerciţiului financiar. În cazul în care plata dividendelor nu se face la timp, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea AGA care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Dacă în momentul în care sunt ditribuite dividendele, compania nu are suficiente lichiditaţi, poate fi întocmită hotărârea de distribuire, iar plata poate fi făcută la o dată ulterioară.

Consiliul de Administraţie poate alege să emită dividende pe diferite perioade de timp şi cu rate deplată diferite, astfel dividendele pot fi plătite la intervale programte spre exemplu lunar, trimestrial sau anual.

Dacă există dividende nedistribuite, acestea se prescriu după trei ani.

Conform prevederilor legale, după ce toate aspectele au fost stabilite, AGA depune o hotărâre la Oficiul Registrului Comerţului, în termen de 15 zile de la emiterea ei. Hotărârea urmează să fie menţionată în registru, după care va fi publicată în Monitorul Oficial. Această hotărâre poate constitui titlu executoriu, în baza căruia acţionarii pot să ceară executarea silită a societăţii.

Cum este calculată valoarea dividendelor

Dividendele sunt calculate prima dată ca întreg, iar ulterior sunt împărţite acţionarilor în funcţie de valoarea procentuală a acţiunilor. Spre exemplu, dacă un acţionar deţine 10% din totalul acţiunilor companiei, el va primi 10% din valoarea dividendelor distribuite.

Declararea veniturilor din dividende primite în ţara noastră

Veniturile obţinute din dividende se declară la ANAF prin completarea formularului 100, intitulat „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”. Declaraţia poate fi depusă atât în format PDF, pe CD, împreună cu formatul fizic, cât şi pe e-mail, semnat conform legii.

Declararea veniturilor din dividendele primite din străinătate

Dacă dividendele sunt obţinute din alte ţări, beneficiarii care sunt persoane fizice cu rezidenţa în România, trebuie să declare aceste venituri anual, prin formularul 201, intitulat „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”. Formularul trebuie completat şi depus până la data de 25 mai a anului ulterior celui în care au fost primite dividendele. Aceasta poate fi depusă în format fizic, la oficiul fiscal sau la oficiul poştal, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei trebuie să corespundă cu data la care aceasta a fost depusă la poştă.

Cele două pot fi descărcate gratuit de pe site-ul ANAF, din rubrica Formulare fiscale şi ghid de completare sau pot fi obţinute direct de la sediul oficiului fiscal.

Plata impozitului pe dividende

Calcularea şi plata impozitului pe venit din dividende se fac de către companiile care plătesc aceste venituri către acţionari. Impozitul de 5% din dividendul brut trebuie plătit la bugetul de

stat până la data de 25 a lunii ulterioare celei în care au fost plătite dividendele catre acţionari.

Pentru plata contribuţiei de 10% la CASS, trebuie depusă Declaraţia 100, intitulată „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, până la data de 25 a lunii ulterioare celei în care au fost repartizate dividendele.

În ţara noastră, dacă un acţionar deţine cel puţin 10% din titlurile de participare, care pot fi acţiuni şi alte titluri, pentru perioada de un an, la momentul în care se face plata dividendelor, impozitul pe venitul din dividende poate fi egal cu zero. În caz contrar, se plăteşte un impozit de 5% pe venitul brut, precum şi plata unor taxe suplimentare de 10% pentru plata contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate (CASS).

Plata CASS se va face doar dacă valoarea cumulată a dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie.

Dacă o persoană obţine dividende fără să aibă şi alte surse de venit precum pensie, salariu, ajutor social, indemnizaţie, venit din activităţi agricole şi alte venituri independente sau din asocierea cu persoane juridice, atunci aceasta este scutită de la plata CASS.

Din anul 2016, persoanele care realizează venituri din dividende nu datorează contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru acestea. Acest lucru este valabil dacă realizează venituri din salarii, pensii, activităţi independente, activităţi agricole, indemnizaţii de şomaj, indemnizaţie pentru creşterea copilului sau ajutor social.

Dividendele trimestriale

Începând cu anul 2018, legislaţia noastră permite, în mod opţional, repartizarea de dividende aferente anului în curs şi trimestiral. Dividendele date spre repartizare trimestrial asociaţilor sau acţionarilor, precum şi cele distribuite anual, se vor repartiza proporţional cu cota de participare la

capitalul social vărsat. Firmele sunt obligate să întocmească situaţii financiare intermediare dacă optează pentru plata trimestrială a dividendelor. Spre exemplu, ca să acorde dividende pentru trimestrul I din 2019, trebuie făcute situaţii financiare interimare la 31 martie 2019.

Restricţii privind dividendele

În timp ce companiile de stat sunt obligate sa distribuie mai mult de 50% din profitul net obţinut sub formă de dividende, cele private nu sunt obligate să distribuie dividende acţionarilor. La cele din urmă, decizia rămâne la latitudinea consiliului de administraţie.

Rate financiare de evaluare a dividendelor

Randamentul dividendului (dividend yield): reprezintă raportul dintre dividendul pe acţiune (DPS) şi preţul din piaţă.

DY = DPS/P

Rata de distribuire a dividendelor (dividend payout ratio): evidenţiază cât din profitul net este distribuit ca dividend:

Payout ratio = Dividende de plată/Profit net disponibil

Rata de retenţie (Retention Rate) reprezintă procentul din profitul net distribuibil reinvestit în societate:

RR = (Profit net disponibil – Dividende declarate)/profit net disponibil

RR = 1 – payout ratio

Sursa: www.bursa.ro

Leave a Comment