Au început înscrierile la IPJ Sălaj pentru Școlile de subofițeri de Poliție din țară

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj organizează, în această perioadă, recrutarea candidaţilor sălăjeni pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2019. Oferta educațională cuprinde locurile de la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina, unde, la secțiunea “Agent de poliţie” sunt disponibile 1.275 locuri pentru cei ce vor lucra în cadrul IGPR, 20 pentru DGP, 5 pentru Serviciul Informații Externe. La Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – ClujNapoca sunt 290 locuri pentru IGPR, 10 la DGP. La Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea Agent de poliţie de frontieră sunt 245 de locuri având ca beneficiar IGPF, 20 IGI și 15 la DGP.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de oferta educaţională prevăzută la instituţiile de învăţământ ale M.A.I în funcţie de domiciliul/reşedinţa înscrisă în cartea de identitate. Programul de înregistrare a cererilor de înscriere, de depunere a dosarelor de candidați, de ridicare a dosarelor de candidați pentru cei care nu au fost declarați ,,Admis” la sesiunea august 2018, este în zilele de marți și joi în intervalul orar 10:00 – 15:00 la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj – Serviciul Resurse Umane, situat în municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 14/A, județul Sălaj.

Data limită de depunere a cererilor de înscriere, este 23 noiembrie 2018.

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale: să fie aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;  să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege. Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

În momentul înscrierii, candidaților li se va atribui un cod de identificare, acesta fiind asociat cu datele de identificare ale candidaților în următoarele anunțuri cu privire la sesiunea de admitere ianuarie 2019 care li se adresează. Dosarul de recrutare al candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile legale; curriculum vitae – Europass (CV); declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare; copii ale actului de identitate, carnetul de muncă/certificat stagiu de cotizare/alt document care să ateste raporturile de muncă ale candidatului şi, dacă este cazul, livretul militar; diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar al candidatului (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către I.P.J. Sălaj, pe baza consimţământului expres al candidatului.

Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat); fişă medicală tip de încadrare în MAI; certificatul de examinare psihologică; caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la unitatea de învăţământ, în original; trei fotografii color 3×4 cm şi două fotografii color 9×12 cm; dosar plic; alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare. Candidații vor prezenta documentele care compun dosarul de recrutare, în original și copie xerox, spre a fi certificate de către personalul care realizează recrutarea.

Din inițiativă candidatului, pot fi primite copii legalizate ale documentelor, indiferent de anul legalizării acestora. Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale – romi, maghiari, alte minorități – depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Detalii privind perioadele de desfăşurare ale concursurilor de admitere, probele de concurs, tematica şi bibliografia pentru fiecare dintre probele de cunoştinţe pot fi obţinute de pe site-ul fiecărei instituţii, iar fiecare candidat are obligația de a se informa cu privire la aceste aspecte de pe site-urile oficiale.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment