Angajaţii din administraţia publică primesc sporuri pentru condiții de muncă periculoase

Salariații din administraţia publică locală vor primi spor pentru condiţii vătămătoare de muncă, ce va cuprins între 5 şi 15 la sută din salariul de bază, potrivit unei hotărâri a Guvernului. Locurile de muncă pentru care se acordă acest spor sunt acelea care presupun condiții de muncă periculoase, constatate în urma efecturării determinărilor sau, după caz, expertizărilor de specialitate.

La stabilirea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere: existența factorilor nocivi și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului, intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori, durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi, existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare, structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă

Nivelul sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă este de până la 15 la sută din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a patru factori de risc, de maxim 10 la sută din salariul de bază, pentru personalul care își desfășoară activitatea sub influența a trei factori de risc şi de până la 5 la sută pentru situaţiile cu doi factori de risc. Cuantumul sporului se stabilește prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat.

Sporul prevăzut se acordă în condițiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele aspecte: înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă; existența unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective; înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă. Sporul se acordă întregului personal din instituția respectivă sau numai pentru anumite categorii de personal.

În vederea acordării sporului, buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă, eliberate de compartimentele de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, care constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecție a muncii funcționează normal, se refac ori de câte ori intervin modificări semnificative în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă și amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.

La stabilirea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru a nu afecta echilibrele bugetare, a fost introdusă condiția de a se respecta încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Locurile de muncă și categoriile de personal, dar și stabilirea concretă, de la caz la caz, a sporurilor pentru personalul care își desfășoară activitatea în condiții periculoase sau vătămătoare se aprobă de ordonatorul principal de credite, la propunerea structurii cu atribuții în domeniul resurselor umane, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, după caz. Sporul se acordă pentru activitatea desfășurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu, în cadrul programului normal de lucru.

Potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, mărimea sporurilor pentru condiții de muncă se stabilește în termen de cel mult 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, prin regulament cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor şase domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație și de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotătâre a Guvernului.

Alte articole

Leave a Comment