Angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj: 11 posturi scoase la concurs

Nu mai puţin de 11 posturi contractuale sunt scoase la concurs în această perioadă de Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj. Este vorba despre: un  post de educator, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul socio-uman la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei; un post de educator, cu studii medii cu diplomă de bacalaureat la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei; două posturi de psiholog, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul psihologie și atestat de libera practică la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei; un post de instructor ergoterapie, cu studii medii cu diplomă de bacalaureat la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei; un  post de șofer, cu studii medii cu diplomă de bacalaureat și permis de conducere categoria B și C, la Complexul de Servicii Sociale Șimleu Silvaniei; un post de kinetoterapeut, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul kinetoterapie Ia Complexul de Servicii Sociale Bădăcin; un post de asistent social, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul asistență social și dovada înscrierii în colegiul asistenților sociali la Complexul de Servicii Sociale Bădăcin; un post de psiholog, cu studii superioare cu diplomă de licență în domeniul psihologie și atestat de liberă practică la Complexul de Servicii Sociale Bădăcin şi două posturi de educator, cu studii superioare cu diplomă de licență la Complexul de Servicii Sociale Bădăcin.

Actele necesare la dosarul de înscriere

Persoanele interesate de aceste posturi trebuie să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; să aibă cetăţenia română;  să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Concursul se va desfăşura în 16 octombrie, începând  ora 9: proba scrisă şi tot în aceeaşi zi, de la ora 10 – interviul. Cei interesaţi își pot depune dosarele pentru concurs la sediul instituţiei. Dosarul trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau după caz adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult  şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate şi  curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Informaţii suplimentare privind organizarea concursului se pot obţine la sediul DGASP  Sălaj, strada Unirii nr. 20, Zalău – Compartimentul resurse umane sau telefon: 0260/615.017, interior 19.

Alte articole

Leave a Comment