Ajutor bănesc pentru proprietarii de terenuri forestiere

Proprietarii de păduri, persoane fizice sau juridice, asociațiile acestora, primăriile care au în proprietate terenuri forestiere beneficiază de o schemă de ajutor de stat de maximum 200 de euro/hectar/an, anunță Ministerul Agriculturii. Schema de ajutor de stat include două pachete: pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani. Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat este de 100 la sută din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro/hectar/an.

 Cuantumul plăţilor compensatorii

25 euro/hectar/anse oferă pentru suprafața angajată în cadrul Pachetului 1.103 euro/hectar/an pentru suprafața pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. Între 100 hectare și 500 de hectare se va acorda 100 la sută din valoarea plății compensatorii, iar pentru suprafețe mai mari de 500 hectare se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat după cum urmează: pentru suprafața cuprinsă între 500,01 hectare și 1.000 hectare se va acorda 75 la sută din valoarea plății/plăților compensatorii; pentru suprafața cuprinsă între 1.000,01 hectare și 5.000 hectare se va acorda 50 la sută  din valoarea plății/plăților compensatorii; pentru suprafața mai mare de 5.000 hectare se va acorda 35 la din valoarea plății/plăților compensatorii.

Cine beneficiază de ajutor şi care sunt criteriile de selecţie

Beneficiarii depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin. Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie și, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obținut, cu încadrarea în alocarea disponibilă. Criteriile de selecție și sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014 – 2020 și se detaliază în ghidul solicitantului aferent schemei. Criteriile și punctajele de selecție pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor și a cadrului de performanță propuse prin PNDR 2014 – 2020. Criteriile de selecție vor avea în vedere următoarele principii: a) Principiul prevalării funcțiilor de protecție: se va acorda prioritate cererilor de sprijin pentru care indicatorul ”ponderea pădurilor situate în tipul funcțional T II în total suprafață angajată” este mai mare; b) Principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor situate în zone cu înaltă valoare naturală și care asigură servicii ecosistemice critice pentru protecția solului, a apei și a biodiversității, prin prioritizarea grupelor și subgrupelor funcționale precizate în Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1672 din 7 noiembrie 2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor; c) Principiul proprietății: se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deținătorii de pădure persoane fizice sau asociații ale acestora.

Beneficiarii schemei trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații agricole standardele de ecocondiționalitate. Schema se aplică până în data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente post-perioadei 2014 – 2020. Proiectul Ordinului privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” se află în consultare publică pe site-ul Ministerului Agriculturii.

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment