Munți de acte și criterii cu nemiluita pentru o locuință ANL în Zalău

Obținerea unei locuințe ANL reprezintă, ținând cont de totalitatea operațiunilor, criteriilor și actelor ce trebuie îndeplinite și depuse, o adevărată corvoadă petru tinerii care visează la un apartament într-unul din blocurile ANL. Mulți dintre cei care depun dosarele fie nu se încadrează în criteriile impuse de lege, fie nu mai prind un loc, fiind nevoiți să reia întregul parcurs stufos al procedurii în anul următor. Chiar și așa, nimeni nu le garantează că vor obține o locuință într-un bloc ANL. Primăria Zalău a anunțat, zilele trecute, criteriile și actele doveditoare necesare precum și date privind felul în care se face prioritizarea solicitărilor. Astfel, municipalitatea a adus în atenția tinerilor care au depus cereri pentru obținerea unei locuințe ANL, criteriile de acces prevăzute de lege în scopul stabilirii ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor ANL. Persoanele care au înregistrate cererile anterior datei de 31 decembrie 2020, vor completa, potrivit comunicatului municipalității, solicitările depuse împreună cu actele doveditoare. Ultima zi de depunere a documentelor este 31 ianuarie (însă această zi este duminica, astfel încât vineri, 29 ianuarie ar fi ultima zi, n. red.). Lista privind actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor de acces și ierarhizare se poate procura și de la Centrul de Relații cu Publicul – Primăria Zalău, camera 4, precum și de pe site-ul instituției,  secțiunea anunțuri. Reprezentanții municipalității ne-au transmis că în municipiul Zalău sunt 15 blocuri ANL, care cuprind, în total, 228 de apartamente (94 de apartamente cu două camere și 134 de apartamente cu o cameră). “Având în vedere că acordarea de locuințe ANL, conform solicitărilor aflate pe lista de așteptare aprobată în anul 2019, se apropie de final, a fost demarată procedura pentru întocmirea unei noi listel. Astfel, tinerii acre au depus solicitare până în data de 31 decembrie 2020, vor completa solicitările cu actele doveditoare până în data de 31 ianuarie 2021”, au transmis pentru Magazin Sălăjean, reprezentanții Primăriei municipiului. Locurile sunt însă numărate pe degete, iar odată cu eliberarea unei locuințe sau finalizarea construcției unor locuințe noi, o nouă persoană, sau mai multe, care au depus o cerere primesc o șansă. Administrația locală atrage atenția asupra autenticității actelor depuse la dosar, dar și a veridicității situațiilor expuse în solicitări întrucât, în cazul în care în urma verificărilor sunt constate neregului, solicitanții nu pierd doar șansa de a primi o astfel de locuință, ci pot chiar să răspundă în fața legii.

Criterii de stabilire a prioritizării

Stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor ANL se face în baza unor criterii stabilite prin lege. Astfel, titularul cererii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea se redactează doar individual şi în nume propriu. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în Zalău, cât și, după caz, în localitatea din afara municipiului, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, şi nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii. Titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în Zalău sau în localitățile Crișeni, Hereclean, Aghireș sau Panic. Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara municipiului Zalău cu satele apaținătoare trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în municipiul Zalău. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuinţe înscrişi în lista aprobată iniţial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuinţă sau dacă există locuinţe pentru tineri rămase vacante. Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de mai sus, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 Acte necesare

Actele necesare dosarului la înscriere sunt:

– Copie de pe certificatul de naştere şi cartea de identitate a solicitantului; declaraţii autentificate ale titularului cererii (solicitantului de locuinţă) și, după caz, ale soţului/soţiei şi ale celorlalţi membri majori ai familiei acestuia că nu deţin şi nu au deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în Zalău, cât și, după caz, în localitatea din afara municipiului, unde își desfășoară activitatea titularul cererii de locuință.

Titularii de cerere care sunt angajaţi ai unor platforme industriale sau puncte de lucru ale unor unităţi economice din localitate, aşezăminte de ocrotire socială, unităţi turistice, cultural sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, situate în Crișeni, Hereclean, Aghireș și Panic, vor face dovada cu cartea de identitate că au domiciliul stabil de cel puţin un an în Zalău. Mai este necesară, de asemenea, adeverinţa de la locul de muncă al titularului însoţită de o copie a contractului de muncă.

Criterii de ierarhizare

Pentru stabilirea situației locative actuale, este necesară copia contractului de închiriere înregistrat la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Zalău sau copia contractului de închiriere autentificat de un notar public (pentru solicitanţii care locuiesc cu chirie) sau adeverinţă de la administraţia căminului (pentru cei care locuiesc cu chirie în cămine aflate în proprietatea statului, a municipiului Zalău sau a unităţilor angajatoare), cu domiciliu/reşedinţă în actele de identitate la adresa locuinţei închiriate (soţ/soţie). În contractul de închiriere sau adeverinţa de la cămin se va specifica suprafaţa locuibilă închiriată şi dacă dependinţele şi utilităţile la care au acces sunt în folosinţă comună sau exclusivă (pentru cei care locuiesc în cămine). Copia actului de proprietate sau de închiriere a imobilului în care solicitantul şi familia sa sunt toleraţi în spaţiu (pentru solicitanţii care sunt toleraţi într-un spaţiu locativ). Copii după actele de identitate ale persoanelor majore şi certificatele de naştere ale persoanelor minore cu vârstă până în 14 ani care locuiesc în acelaşi imobil, chiar dacă nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă. Titularul cererii şi soţul/soţia acestuia trebuie să aibă în actele de identitate domiciliul sau viză de reşedinţă valabilă la adresa locuinţei în care sunt toleraţi.

Copii legalizate după actele de identitate şi stare civilă ale solicitanţilor: cărţi de identitate (soţ/soţie), certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ definitivă sau certificat de divorţ (unde este cazul). În cazul divorţului cu minori se va prezenta hotărârea judecătorească sau convenţie privind încredinţarea acestora, exercitarea drepturilor părinţeşti şi stabilirea domiciliului minorilor. Copii legalizate după certificate de naştere pentru copii.

Pentru alte persoane aflate în întreţinere, copii legalizate ale contractului de întreţinere autentificat de un notar public, a hotărârii judecătorești privind obligaţia de întreţinere pentru rudele până la gradul IV, a hotărârii de plasament a unor copii din afara familiei pronunţată de instanţa judecătorească sau comisia pentru protecţia copilului, a hotărârii judecătorești de tutelă. Certificate medicale/ certificate de încadrare în grad de handicap, pentru solicitant sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere, care să ateste boala de care aceștia suferă și care necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus. În ceea ce privește vechimea cererii solicitantului, aceasta se calculează la momentul evaluării cererii de locuinţă astfel: data la care se raportează calculul vechimii cererilor este ultima zi a lunii anterioare analizării solicitărilor de locuințe.

Studii, nivel de pregătire, venit pe membru de familie sau familie

În ceea ce privește nivelul de studii sunt necesare copii legalizate după ultimele diplome de studii absolvite (adeverinţe doveditoare), cu sau fără pregătire profesională (atestate sau certificate de calificare profesionale anexă a diplomei de studii – unde este cazul) –pentru titularul de cerere. Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii. Pentru a demonstra situațiile locative sau sociale speciale, sunt necesare adeverinţe care să ateste calitatea de asistaţi pentru tinerii proveniţi din instituţiile de ocrotire socială, care au împlinit 18 ani sau care au fost ocrotiţi în sistemul de protecţie în regim de asistenţă maternală, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Sunt necesare actele de adopţie pentru cei care au adoptat sau adoptă copii, în copie conform cu originalul: Hotărâre judecătorească de încuviințare a adopţiei definitivă și certificat de naștere a copilului sau, după caz, Hotărâre de încredințare a copilului. Procese-verbale de evacuare întocmite de executorul judecătoresc, ordine de evacuare. Venitul: se vor prezenta adeverinţe de salariat/venituri, cu venitul net realizat, pentru solicitant şi membrii familiei acestuia ori persoane aflate în întreţinere. Membrii familiei majori sau persoanele majore aflate în întreţinere care nu realizează venituri vor prezenta declaraţii autentificate de un notar public în acest sens. Evaluarea veniturilor se va efectua astfel: la stabilirea listei de prioritate vor fi evaluate veniturile prezentate aferente lunii anterioare analizării solicitărilor de locuințe; veniturile se vor raporta la valorile salariului net minim şi mediu, stabilite pe economie la nivelul lunii respective. 

 

 

 

 

Leave a Comment