Instituția Prefectului Sălaj a prezentat raportul de activitate pe anul 2017

În cadrul ședinței de Colegiu prefectural de vineri, 16 februarie, ce a avut loc la sediul Prefecturii Sălaj, a fost prezentat raportul de activitate al Instituției Prefectului Sălaj aferent anului trecut. A fost prezentată situația privind implementarea la nivelul județului Sălaj a obiectivelor cuprinse în Programul de guverare și în politicile naționale de afaceri europene și exercitarea controlului legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, de la nivelul județului Sălaj.

Concret, au fost expuse analizele privind derularea acțiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin ordin al prefectului, conform competențelor, asupra modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul județului, întocmind rapoarte, studii cu privire la aspectele constatate, respectiv propuneri privind înbunătățirea stării de legalitate, precum și coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului în scopul prevenirii și gestionării situațiilor de criză și urgență.

În cadrul ședinței a fost prezentat raportul privind creșterea capacității de coordonare și monitorizare a activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului de la nivelul județului Sălaj, eficientizarea măsurilor întreprinse pentru finalizarea procesului de restituire a proprietăților preluate în mod abuziv în perioada regimului comnunist în România, la nivelul județului Sălaj.

Au fost prezentate totodată datele privind activitățile ce intră în subordinea instituției, precum realizarea apostilării actelor oficiale administrative în conformitate cu prevederile legale, organizarea la nivelul judeţului a gestionării şi controlul eliberării paşapoartelor simple temporare şi electronice; administrarea, gestionarea şi valorificarea Registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor și gestionarea și valorificarea registrului auto și a permiselor auto.

În ceea ce privește situația achizițiilor publice, din raportul prezentat a reieșit faptul că instituția Prefectului a derulat, pe aparcursul anului trecut, următoarele activități: elaborarea  programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate; s-a întocmit si transmis raportul anual privind contractele atribuite în anul 2017 (57,38 la sut[ achiziții atribuite prin mijloace electronice din totalul achizițiilor efectuate în anul 2017); s-au efectuat 464 de achiziții directe din catalogul electronic SEAP; au fost derulate 2 proceduri de achizitie publică: pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare privind realizarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (PAC) și proiectul tehnic de execuţie (PT) în vederea depunerii cererii de finanțare, precum și pentru implementarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău” și pentru  atribuirea contractului de servicii de furnizare gaze naturale la sediul Instituției Prefectului judetul Sălaj.

Au mai fost prezentate rapoarte privind controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrative, respectiv activitatea de verificare a legalitãţii actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate. În privința reprezentării Instituției Prefectului la instanțele judecătorești

în cursul anului 2017 au fost promovate acțiuni în contencios administrativ pentru anularea unui număr de 74 acte nelegale.

Compartimentului retrocedarea proprietăților a asigurat instrumentarea unui număr de 350 de cauze de fond funciar  aflate pe rolul instanţelor de judecată în cursul anului 2017, majoritatea având ca obiect plângeri împotriva hotărârilor comisiei judeţene, a ordinelor prefectului de atribuire în proprietate a terenurilor aferente construcţiilor, precum şi împotriva titlurilor de proprietate emise. Cu privire la litigiile având ca obiect obligarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule la înmatricularea autovehiculelor fără plata timbrului de mediu si radiere autovehicule pe anul 2017, au fost instrumentate un număr de 156 dosare din care, un număr de 68 au fost admise, 61 au fost respinse, iar 27 se află pe rolul instanțelor de judecată, potrivit raportului prezentat.

În ceea ce privește activitatea de contencios administrativ, din materialele prezentate în cadrul ședinței a rezultat faptul că, pentru exercitarea controlului legalitãţii actelor administrative înaintate Instituţiei Prefectului – Județul Sălaj, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 au fost înregistrate şi verificate un numãr de 26.603  acte administrative, din care 4.529 hotãrâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului judeţean Sălaj, şi un numãr de 22.074 dispoziţii emise de cãtre primarii comunelor, oraşelor şi municipiului Zalãu. Dintre acestea, un număr de 86 acte admistrative au fost considerate nelegale, motiv pentru care s-au efectuat proceduri prealabile, în urma cărora 12 au fost revocate de organul emitent, iar pentru 74 au fost promovate acţiuni în contencios administrativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment