Profesorii pot deveni experţi în management educaţional

Cadrele didactice sălăjene mai au doar câteva zile la dispoziţie pentru a se înscrie în Corpul naţional de experţi în management educaţional. Legislaţia actuală prevede că doar dascălii aparţinând acestei structuri au dreptul să ocupe funcţii de conducere în învăţământ.
Cei interesaţi să ajungă experţi în management educaţional trebuie să completeze mai întâi un formular de selecţie online, disponibil pe site-ul cneme.edu.ro, până la data de 27 februarie. În aceeaşi zi se vor afişa pe internet listele cuprinzând candidaţii admişi în această etapă. Între 28 februarie şi 1 martie, candidaţii admişi la etapa online vor trebui să depună la inspectoratul şcolar judeţean portofoliile cu documentele prevăzute prin metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie, conform programului afişat.
La rândul lor, inspectoratele şcolare vor trebui să transmită la minister lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Această etapă este programată pentru perioada 4-5 martie.
În intervalul 6-14 martie vor fi evaluate portofoliile candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, respectiv la minister. Fiecare dosar trebuie să cuprindă o cerere de înscriere, un CV, copii legalizate după actele de studii, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, actul de titularizare în învăţământ, certificate de acordare a gradelor didactice sau a titlului ştiinţific de doctor, documentul echivalent carnetului de muncă, adeverinţa în original cu calificativele din ultimii 4 ani, cazierul judiciar în original şi o declaraţie pe propria răspundere care să confirme că documentele ataşate îi aparţin candidatului. De asemenea, la dosar trebuie ataşat un portofoliu personal cu acte care să dovedească absolvirea unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, experienţă managerială dobândită, performanţe deosebite în inovare didactică sau managerială şi participarea la proiecte.
În data de 15 martie, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar vor valida rezultatele selecţiei şi afişa rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Eventualele contestaţii vor putea fi depuse între 18-22 martie, urmând ca după soluţionarea acestora, inspectoratele şcolare să întocmească listele cuprinzând candidaţii promovaţi. În data de 1 aprilie, se va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Alte articole

Leave a Comment