Începe Examenul de Definitivat

Peste 120 de candidați sunt așteptați să participe la Examenul Național pentru Definitivare în învățământ în Sălaj. Proba scrisă din cadrul Examenului Național pentru definitivare, sesiunea 2021, se va desfășura miercuri – 14 iulie, începând cu ora 9, la Centrul de Examen Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. Proba va fi susținută din 21 de discipline, iar în total au fost admiși și sunt așteptați să participe 129 de candidați dintr-un total de 140 de candidați înscriși la începutul anului școlar care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an; calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum opt (dar note nu mai mici de șapte la fiecare dintre probele respective). Conform normelor în vigoare pentru susținerea probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, în intervalul 7.30 – 8, în baza actului de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul Examenelor Naționale, măsuri referitoare la normele de prevenire și de combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.

Disciplinele de examen

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română – 55, învățământ primar în limba română – 18 și educație fizică și sport  – 14. Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare vor fi afișate și la avizierele Centrelor de Examen, primele rezultate vor fi afișate în 21 iulie, în Centrele de Examen și pe site-ul definitivat.edu.roContestațiile se depun la Centrele de Examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie 2021. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se afișează la Centrele de Examen și pe site-ul anterior menționat, în 28 iulie 2021. Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, medie care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin opt. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui Examen Național. Prin dobândirea Definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea Examenului Național pentru Definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

Leave a Comment