80 de profesori susţin examenul de definitivat la Zalău

Zeci de cadre didactice din judeţul Sălaj susţin joi, 20 aprilie, proba scrisă a examenului de definitivat în învăţământul preuniversitar. Primele rezultate să fie afişate pe 25, iar rezultatele finale pe 30 aprilie.
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, la acest concurs s-au înscris 80 de candidaţi, faţă de 126 în anul anterior, care vor susţine proba scrisă din 18 discipline diferite, la Centrul de Examen de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău. Cei mai mulţi concurenţi sunt educatoare (23 la număr) şi învăţători (18).
Pentru a se putea prezenta la acest test, cadrele didactice trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar precedent anului în care se susţine examenul; media notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare din probele respective; să aibă stagiu efectiv de predare la cateră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat”.
Accesul candidaţilor în sălile de examen se va face în intervalul orar 8.00-8.45, în baza actului de identitate. Proba scrisă va începe la ora 10, candidaţii având la dispoziţie patru ore pentru rezolvarea subiectelor. Nota minimă de promovare a exemenului este 8 (opt). Lucrările cadrelor didactice vor fi corectate în Centre de Evaluare din ţară, urmând ca primele rezultatele să fie afişate, marţi, 25 aprilie 2017. Eventualele contestaţii pot fi depuse, în zilele de 25 şi 26 aprilie, iar rezultatele finale vor fi publicate în data de 30 aprilie 2017.

Noutăţile examenului

Ministerul Educaţiei a anunţat, în luna octombrie a anului trecut, că a simplificat proba scrisă de la trei la două subiecte. „Un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialităţii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învăţământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă”, arăta Ministerul Educaţiei.
Astfel, portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10, iar nota acordată nu poate fi contestată. Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligaţiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Nota minimă de promovare a rămas aceeaşi, repespectiv 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017, nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.
Pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul Bine sau Foarte bine – condiţii care se menţin din sesiunile anterioare – candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective.
Primele rezultate se afişează în data de 25 aprilie, contestaţiile se depun în perioada 25-26 aprilie, iar rezultatele finale vor fi comunicate în 30 aprilie.

Leave a Comment