Veniturile pe 2014 vor fi declarate la Fisc până în 25 mai

Persoanele fizice sunt obligate să depună până în 25 mai, la ANAF, formularul 200, prin care să raporteze veniturile realizate în 2014. Declaraţia poate fi transmisă anul acesta printr-un nou serviciu al Fiscului, nu doar prin variantele clasice.

Conform instrucţiunilor de completare a formularului, există mai multe categorii de contribuabili care au obligaţia de a depune documentul. Mai exact, este vorba despre persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultura, silvicultura; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate.

 

Veniturile din activităţi independente ce trebuie se raportate

Persoanele fizice care au obţinut venituri din activităţi independente trebuie să depună la Fisc formularul 200. Concret, prin acest formula trebuie raportate următoarele venituri: venituri comerciale – din fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente; venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii; venituri din drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie. De asemenea, declaraţia se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente pentru care impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual potrivit Codului fiscal şi nu au optat pentru impozitarea finală de către plătitorul de venit.

Nu sunt obligate sa depună formularul 200 persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Obligaţia nu le revine nici persoanelor fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

Declaraţia de venituri se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

 

Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă de venit, în cazul veniturilor din chirii

 

Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaraţia pentru fiecare sursă de venit, se menţionează în intrucţiunile de completare a formularului.

În cazul veniturilor din arendă, declaraţia se depune de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

Totuşi, nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, însă cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei: pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii; pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale; pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În ceea ce priveşte depunerea formularului 200 pentru activităţile agricole, obligaţia le revine contribuabililor care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

 

Declaraţia de venituri se poate transmite online

Formularul 200 se depune până în 25 mai inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei vor completa în mod corespunzător numărul de surse ori categoria de venituri realizate, cap. II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, în formularul „Anexa nr. …. la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

Persoanele fizice au la dispoziţie mai multe variante pentru a trimite la Fisc Declaraţia de venituri. Astfel, formularul 200 se poate depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii formularului. Veniturile care nu au fost cuprinse în declaraţia iniţiala se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative. De asemenea, formularul 200 poate fi transmis prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice care deţin un certificat digital, care semnează în nume propriu declaraţia.

Mai mult decât atât, de la începutul lunii aprilie, Declaraţia de venituri poate fi transmisă şi prin intermediul Spatiului Privat Virtual.

Concret, persoanele fizice care nu au un certificat digital calificat au posibilitatea să depună declaraţia 200 printr-un canal securizat, se menţioneaza într-un material informativ publicat recent pe site-ul ANAF.

Leave a Comment