Patroni care nu respectau drepturile salariaților, “arși” la buzunar de inspectorii ITM

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul-cadru de acțiuni pentru anul 2020, în perioada 21 – 26 septembrie s-a desfășurat Campania națională la angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, respectiv întreținerea și repararea autovehiculelor. Campania a fost organizată în scopul diminuării muncii nedeclarate, respectiv verificării condițiilor de securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor care își desfășoară activitatea în aceste domenii. Munca nedeclarată  constituie un fenomen foarte nociv din cauza consecințelor sociale și economice pe care le produce: lipsa protecției sociale (lipsa dreptului la pensie precum și la indemnizație de șomaj în cazul desființării locului de muncă, concediu medical în cazul incapacității de muncă), lipsa drepturilor pe termen imediat și lung conferite de un contract de muncă (concediu de odihnă neremunerat, nesiguranța plății muncii prestate, condiții de muncă neadecvate), prejudicierea bugetului general consolidat al statului. Totodată, și angajatorul care nu încheie contract individual de muncă este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii cauzate. În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost evidențiate mai multe riscuri la care sunt expuși lucrătorii din aceste domenii de activitate: risc de accidentare din cauza incendiilor, risc de electrocutare, riscuri specifice de natură chimică, fizică, mecanică etc. În urma controalelor în  domeniul relațiilor de muncă desfășurate la 13 agenți economici, inspectorii de muncă au constatat o serie de  neconformități, printre care nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea obligației de a ține, la fiecare loc de muncă, evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat, neacordarea drepturilor salariale tuturor salariaților, nerespectarea termenelor de transmitere în Revisal a datelor privind încetarea suspendării contractului individual de muncă. În domeniul securității și sănătății în muncă, deficiențele constatate ca urmare a controalelor desfășurate la 15 angajatori au fost lipsa măsurilor necesare, ca în zonele cu risc ridicat și specific accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate; în fișa postului  nu au fost  consemnate atribuțiile  lucrătorului din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; controlul medical la angajare și/sau periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007; lipsa evaluării riscurilor pentru activitatea desfășurată în cadrul laboratorului de cofetărie; nu a fost întocmit planul de prevenire și protecție; tematicile de instruire introductiv generală și la locul de muncă erau incomplete. Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

 

 

 

 

Leave a Comment