Modificări privitoare la înregistrarea în scopuri de TVA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte faptul că începând cu 1 februarie 2015 intră în vigoare mai multe modificări privitoare la înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit O.P.A.N.A.F. nr. 17/2015, nr.18/2015, nr.19/2015 şi nr. 112/2015.
Ordinul 18/2015 stabileşte procedura de înregistrare în scopuri de TVA la cererea contribuabililor cărora le-a fost anulată calitatea de plătitor de TVA din următoarele motive: au fost declarate inactive, au fost în inactivitate temporară înscrisă la Registrul Comerţului, asociaţi/administratori şi persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazier, nu au depus decont de TVA 6 luni consecutive, au depus 6 luni consecutive decont de TVA sume 0, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA
În vederea înregistrării în scopuri de TVA persoana impozabilă va depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA, formular 099, prevăzut în Ordin nr. 18 /2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi care implică operaţiuni în sfera TVA.
Aceste 2 formulare se depun la organul fiscal competent însoţite de documentaţia prevăzută de prezentul ordin, astfel:
1. pentru persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA deoarece au fost declarate inactive, au fost în inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului, asociaţi/administratori şi persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise in cazier, nu au depus decont de TVA 6 luni consecutive, au depus 6 luni consecutive decont de TVA sume 0, sau nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA, depun pe lângă formularul 099 şi formularul 088 şi certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului din care să rezulte datele de identificare a administratorului persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi datele de identificare a asociaţiilor şi ponderea pe care o deţin în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare.
2. pentru persoanele impozabile care nu au depus deconturi de TVA 6 luni consecutive cererea de înregistrare în scopuri de TVA (099) va fi însoţită pe lângă formularul 088 şi certificatul constatator emis de ORC şi de toate deconturile de TVA care nu au fost depuse în termen, şi o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că se angajează să depună în termen toate deconturile de TVA.
Soluţionarea solicitărilor de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare (dacă documentaţia este completă şi concludentă) sau respingere/ organul fiscal constatată că documentaţia depusă nu este concludentă şi completă)
În cazul în care se emite decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA aceasta se comunică persoanei impozabile fie direct sub semnătură de primire, fie prin poştă cu confirmare de primire. După comunicarea deciziei se emite certificatul în scopuri de TVA, data luării în evidenţă fiind data comunicării deciziei.

M.S.

Leave a Comment