Marți, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte că, până marţi, 25 aprilie, trebuie depuse, după caz, la unităţile fiscale, următoarele: notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial sau alte termene, formular 100; Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor și cheltuielilor- formularul 104; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru luna precedentă sau trimestrul precedent formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru luna precedentă, formular 301; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307; Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – formular 311; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru luna precedenta, formular 390 VIES; Efectuarea plății anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trimestrul I 2017; plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă; plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

Leave a Comment