Mai merită să recuperez timbrul de mediu?

Toată lumea a aflat că Premierul Ponta vrea să ne dea banii în 5 ani. Se poate face ceva? Noi zicem că da.
De ce?
1. Puteţi compensa cu datoriile de la stat în întregime;
2. Puteţi obţine toată suma plătită în 2014-2015;

Procedura

Sediul materiei în ceea ce priveşte timbrul de mediu pentru autovehicule îl regăsim în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanţă ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 15.03.2013.
De asemenea, legat de sediul materiei, trebuie să avem în vedere şi HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (denumite în continuare Norme metodologice), hotărâre ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 137/2013 şi care a intrat în vigoare la data de 14.03.2013.
Potrivit art. 4 din OUG nr. 9/2013, obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:
a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
În ceea priveşte sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule,
Normele metodologice aduc următoarele clarificări în art. 1:
Timbrul de mediu (…) se aplică, potrivit prevederilor art. 4 din OUG nr. 9/2013, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 “Categoria” din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N 2G, N3 sau N3G.
Pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 01.01.2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.
Timbrul se achită şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.
Timbrul se achită şi în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei special pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.
În art. 3 alin. 1 din OUG nr. 9/2013 regăsim situaţiile reprezentând excepţii de la plata taxei privind timbrul de mediu; astfel, potrivit articolului respectiv, timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia:
a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontier şi de pompieri;
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor special destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.
Potrivit art. 8 din OUG nr. 9/2013, timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:
a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organism internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;
e) dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de doi ani de la data deschiderii succesiunii.

CE AU CONSTATAT INSTANŢELE ROMÂNEŞTI CU PRIVIRE LA OUG 9/2013?

Faţă de reglementarea actuală – OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule –, actualmente, pe rolul instanţelor judecătoreşti există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivaţia unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea
că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate faţă de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).
În astfel de cauze instanţele au avut de analizat compatibilitatea O.U.G. 9/2013 privind timbrul de mediu cu dispoziţiile art. 110 T.F.U.E.. Mai precis, a trebuit analizată situaţia avută în vedere de art. 4 lit. a din OUG nr. 9/2013 în ceea ce priveşteautoturismele importate din alte state membre în vederea punerii lor în circulaţie în România.
În urma unei astfel de analize, instanţele româneşti au constatat că reglementarea actuală cuprinsă în OUG 9/2013 privind timbrul de mediu NU se află în consonanţă cu art. 110 T.F.U.E. în ceea ce priveşte autovehiculele second hand importate din statele membre ale Uniunii Europene în vederea punerii lor în circulaţie în România.
Dispoziţiile art. 110 T.F.U.E. prevăd următoarele: “(1) Niciun stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decât cele care se aplică, direct sau indirect, produselor naţionale similare;
(2) De asemenea, niciun stat membru nu aplică produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte sectoare de producţie”.
Scopul art. 110 T.F.U.E. este acela de a impiedica periclitarea obiectivelor art. 28-30 T.F.U.E. prin taxarea internă discriminatorie.
Cum tratatul interzice taxele vamale la import şi la export, precum şi taxele cu efect echivalent, aceste din urmă prevederi ar fi lipsite de conţinut dacă produsele străine ar putea fi supuse unui regim fiscal mai sever faţă de produsele interne ulterior traversării frontierei statului membru a acestor produse, dezavantajându-se prin acest procedeu produsele aflate în raport de concurenţă cu produsele indigene. Art. 110 T.F.U.E. are tocmai rolul de a împiedica acest aspect, această normă impunând o “neutralitate totală a fiscalităţii interne în ceea ce priveşte produsele naţionale şi cele importate.”
Astfel cum s-a arătat anterior în analiza domeniului de incidenţă al art. 110 T.F.U.E, normelor fiscale interne nu le este permis să favorizeze vânzarea autovehiculelor second hand naţionale, corelativ descurajând importul de vehicule second hand similare.
Cu toate acestea, practica judiciară a constatat că acelaşi effect favorizant faţă de produsele naţionale îl prezintă şi dispoziţiile OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, cel puţin în raport de autovehiculele de ocazie importate din statele membre ale Uniunii Europene.
Cu alte cuvinte, prin O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o nouă reglementare în esenţă cvasiidentică cu dispoziţiile Legii nr. 9/2012 (lege aflată în vigoare până la abrogarea acestui act normativ de către O.U.G. nr. 9/2013).
Prin OUG 9/2013, persoanele care urmăresc achiziţinarea unui autovehicul sunt direcţionate înspre dobândirea unui autovehicul naţional din categoria acelora nesupuse plăţii timbrului de mediu, în timp ce în ipoteza achziţionării unui autovehicul dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene invariabil această sarcină fiscală se va aplica cu ocazia primei înmatriculări a acestuia în România (art. 4 alin. 1 lit a din OUG 9/2013), astfel încât rezultă caracterul indirect discriminator faţă de produsele importate al actualei reglementări interne, efect contrar dispoziţiilor art. 110 T.F.U.E.

CONCLUZII

Raportat la cele mai sus expuse rezultă că dispoziţiile OUG 9/2013 sunt contrare dispoziţiilor art. 110 T.F.U.E. în ceea ce priveşte autoturisimele de ocazie achiziţionate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulaţie în România, întrucât au drept efect favorizarea vânzării vehiculelor de ocazie naţionale exceptate de la plata timbrului de mediu, descurajându-se în acest mod importul produselor similare a altor state membre, aspect pe care jurisprudenţa CJUE l-a sancţionat în alte cauze (a se vedea cauza Ioan Tatu).

Avocat Coltuc Marius Vicenţiu
www.coltuc.ro
(P)

Alte articole

6 Thoughts to “Mai merită să recuperez timbrul de mediu?”

 1. Anonim

  D-le avocat Coltuc puteti sa dati un exemplu de dosar solutionat favorabil ( Sentinta Civila Definitiva si Irevocabila) pentru plata timbrului de mediu. Plata efectuata dupa data de 15.03.2013.
  Zi de zi ne spuneti ca timbrul de mediu poate fi castigat in instanta. Cu toate acestea la Tribunalul Salaj si mai apoi la Curtea de Apel Cluj, in toate dosarele privind recuperarea timbrului de mediu sunt solutionate cu respingere.
  Nu mai dezinformati cititorii.

 2. Emil

  D-le Alin, dosarul meu si alte cateva mii, au fost solutionate favorabil, atat de Tribunalul Salaj, cat si de Curtea de Apel din Cluj si au fost depuse la Administratia Financiara Salaj pentru restituirea sumei. Daca tot mai aveti dubii, intrebati la Administratia Financiara Salaj cate dosare au inregistrate in acest scop.

 3. Anonim

  D-le Emil, este vorba de timbrul de mediu. Adica taxa platita dupa data de 15.03.2013 in baza legi 9/2013.
  Aveti o sentinta definitiva si irevocabila pt o taxa achitata dupa aceasta data. Sunt sigur ca nu.Uitativa cu atentie si vedeti la ce data ati achitat taxa si in baza carei legi ( legea 9/2012: OUG 50/2008 etc.)

  1. Dan B.

   Ai perfecta dreptate, La Tribunalul Salaj nu exista nicio cerere admisa pentru recuperarea timbrului de mediu (Legea nr.9/2013), iar la Curtea de Apel, toate recursurile se resping. Singura speranta este la C.J.E., care a fost sesizata de instantele din tara, pana atunci nu exista nicio sansa de ecuperare a timbrului. Ca o recomandare pentru cei care au de recuperat timbrul sa astepte pana se pronunta o Curtea Europeana de Justitie, deoarece chiar daca aceasta va constata ca timbrul de mediu incalca anumite drepturi, hotararile pronuntate anterior au autoritate de lucru judecat, astfel ca nu se mai poate face nimic, nici macar in caile extraordinare de atac.

 4. razvan

  buna ziua,

  eu am platit atax in septembrie 2013 in luna februarie mi-a venit sentinta de la cluj ca sa imi iau bani de la finante.este luna noiembrie poate sa imi spuna cineva daca o sa imi mia iau bani sau nu este vorba de 5.000 de lei.

  va multumesc

 5. Anonim

  Poate ai platit taxa in septembrie 2012.Daca ai platit taxa in septembrie 2013 cum s-a judecat dosarul tau pe fond si calea de atac in doar 5 luni. Dane si noua nr dosarului si a sentintei civile.
  Si da daca ai o sentinta civila prin care ai castig de cauza trebuie sa primesti bani dupa ce depui o cerere de restituire la finante daca nu ai depus inca.
  Restituiorea se va face esalonat pe o perioada de 5 anii (20%/an din valoarea taxei)

Leave a Comment