Declaraţiile de venit pe anul trecut trebuie depuse până în 27 mai

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut contribuabililor că declaraţiile de venit corespunzătoare anului 2012, respectiv: – „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, formular 200 şi „Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate”, formular 201, pot fi depuse până în 27 mai, având în vedere că termenul limită de depunere, 25 mai, este zi nelucrătoare.
Declaraţia privind veniturile realizate din România, formular 200, se completează şi se depune de către contribuabilii care în 2012 au realizat venituri din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate, formular 201, se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă. Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România din: profesii libere; activităţi comerciale; valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole; dividende; dobânzi; premii; jocuri de noroc; transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare; alte venituri din investiţii; pensii; alte venituri impozabile potrivit Codului Fiscal.
Formularele 200 şi 201 pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale, sau se pot descărca de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Descărcare declaraţii – în cazul depunerii lor online.
După completare, formularele pot fi depuse: la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire; prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia. După transmitere electronică, contribuabilii sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesând http://www.anaf.ro/StareD112.
Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit şi au obligaţia depunerii formularului 200 vor completa „Anexa la Declaraţia privind veniturile realizate din România“ pentru fiecare sursă de venit.
Nedepunerea până în 27 mai a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de lei.

Alte articole

Leave a Comment