Cum se înregistrează contractele de închiriere de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor persoane fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, că începând cu data de 1 ianuarie 2023, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.
Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar are obligaţia înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.
Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune”- formular 168, prevăzută în Anexa 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022, care se regăsește pe portalul ANAF, www.anaf.ro, Secțiunea – Asistență contribuabili, Subsecțiunea – Declararea obligațiilor fiscale- Toate formularele cu explicații, Formulare fără număr, însoţită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr şi dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi semnătura acestuia.
Totodată, informăm contribuabilii persoane fizice care doresc să transmită prin mijloace electronice de transmitere la distanță cererea de înregistrare a contractelor de închiriere, că noua versiune a formularului electronic 168 ,,Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune “ a fost publicată pe portalul ANAF, Secțiunea – Servicii online, Subsecțiunea – Descărcare declarații electronice.
Modalitatea de depunere a cererii de înregistrare a contractelor de închiriere:
– direct la registratura organului fiscal competent;
– prin poştă cu confirmare de primire;
– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ( de exemplu: Spațiul Privat Virtual).
Baza legală:
– art.120 alin.6^1) și art.133 alin.23) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
– O.P.A.N.A.F. nr. 2031/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”

M. S.

One Thought to “Cum se înregistrează contractele de închiriere de către persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

Leave a Comment