Concurs pentru un post de inspector la Autoritatea Rutieră Română Agenția teritorială Sălaj

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții contractuale vacante, în cadrul instituției, în mai multe județe din țară, inclusiv în Sălaj. Astfel, pentru Agenția teritorială Sălaj se organizează concurs pentru un post de inspector de specialitate gradul II (S) din cadrul – Compartimentului Inspecție Siguranța Rutieră. Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:  studii superioare  cu diplomă de licență și diplomă de mașter recunoscute, specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit  articolului 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente, precum și o experiență profesională de cel puțin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menționate; studii superioare cu diplomă de licență în cazul polițistului rutier în grad de ofițer minimum 10 ani în sistematizarea traficului rutier, experiență atestată de Inspectoratul General al Poliției Române; permis de conducere categoria B și  cunoștințe operare calculator – MS Office: Windows Word, Excel, PowerPoint. De precizat este faptul că termenul limită de depunere a dosarelor este 4 noiembrie. Concursul va consta în două probe: 12 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă și 18 noiembrie 2019, ora 10.00, interviul. Concursul va avea loc la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Dosarul de concurs

Dosarul de concurs, care se depune la adresa precizată trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate;  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, dar și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relații suplimentare se pot obține la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în București, bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Alte articole

Leave a Comment