Atenție, contribuabili! Aflați ce declaraţii trebuie depuse obligatoriu la Fisc până în 27 şi 28 februarie

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj anunță datele de 27 și 28 februarie ca termene limită de depunere pentru un număr mare de declarații fiscale. În timp ce doar pentru Declarația 112 există obligativitatea depunerii online, Fiscul oferă si pentru alte declarații această facilitate, care ar trebui să scape firmele de timpul pierdut la ghişeu. De reținut că mai mult de jumătate dintre aceste declarații pot fi transmise Fiscului în format electronic.

 

Declarații cu termen 27 februarie

Declarația 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat se completează de plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat.

Această declarație poate fi completată și depusă în format electronic, dar poate fi transmisă ANAF și prin depunerea la ghișeu. Se folosesc programele puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. Firmele mari și cele mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Ceilalți contribuabili depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii.

Declarația 101 – Declarație privind impozitul pe profit terbuie depusă de către: organizațiile nonprofit; contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură; persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017.

Declarația 101 poate fi completată și depusă și în format electronic. Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul unui program de asistență. Formularul 101 se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Potrivit ANAF, durata de completare este de 9 minute.

Declarația 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează în format electronic, fiind în fapt singura declarație fiscală care ar trebui depusă doar în acest format. În prezent depunerea se face în proporție de aproape 100 la sută electronic, dar ANAF continuă să accepte și la ghișee Declarația 112. Ea se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora. Se completează cu programul pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice de către: persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente; instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului; orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declarația 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată trebuie depusă de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal. Declarația 300 se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată – după caz. Formularul poate fi completat și electronic de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care efectuează în perioada de raportare numai operațiuni în interiorul țării pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Formularul 300 se completează folosind programului de asistență pus la dispoziție de ANAF. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Declarația 301 – Decont special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor menționate la alin. (1). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei. Prin excepție, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317, sunt obligate să depună decontul special de taxă pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente respectivei achiziții intracomunitare. De asemenea, persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 317 , și care au obligația plății taxei pentru achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art. 266 alin. (3), au obligația să depună decontul special de taxă pentru respectivele achiziții intracomunitare înainte de înmatricularea mijloacelor de transport în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare.

Formularul se poate completa electronic cu ajutorul programului pus la dispoziție de ANAF. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

Declarația 390 – Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare se depune lunar, până în data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Codul fiscal, numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru: livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă; livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă; prestările de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă; achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă; achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană; livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin.(8) lit. c) și d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.

Formularul se completează cu ajutorul programului pus la dispoziție de ANAF. Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro.

 

Declarații cu termen 28 februarie

Declarația 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru venituri din: dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii, jocuri de noroc cu impunere finală, alte surse. Declarația se depune și de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe venit: câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; venituri din jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker.

Declarația poate fi depusă prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Durata de completare, potrivit estimării ANAF, este de 9 minute.

Declarația 402 – Declarație informativă privind privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România se depune anual de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații. Termenul de depunere este ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Declarația 403 – Declarație informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României se depune anual de către asigurătorii definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare. Termenul de depunere este ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Declarația 394 – Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA se completează și se depune de către: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care sunt obligate la plata taxei conform art. 307 alin. (1), (2), (6) și (7) din Codul fiscal, pentru operațiuni impozabile în România conform art. 268 alin. (1) și taxabile cu cota prevăzută de Codul fiscal; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează în România achiziții de bunuri sau servicii. Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România, sau se poate depune la registratura organului fiscal competent (ori se comunică prin poștă cu confirmare de primire) în format electronic, pe suport electronic, însoțit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat și ștampilat, conform legii. Prevederile OPANAF 3769/2015 se aplică începând cu operațiunile efectuate în trimestrul I 2016 pe teritoriul național.

Declarația 207 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți se completează și se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art. 224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Declarația se completează și se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state. Durata medie de completare este estimată de ANAF la 11 minute.

Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001.

Leave a Comment