Anunţ de presă

                                                                                                                       Data: 04.12.2018

Adaptarea infrastructurii și investiția în active de către societatea ECOPROIECT SRL

Titlul proiectului Adaptarea infrastructurii și investiția în active de către societatea ECOPROIECT SRL”

Numele beneficiarului ECOPROIECT S.R.L.

Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Numele Autorităţii de Management: “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Numele Organismului Intermediar: “Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Valoarea totală a proiectului: 942,503.44 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 630,031.77 lei

Data începerii implementării proiectului: 28.03.2018

Data finalizării implementării proiectului: 31.12.2018

Cod SMIS: 105491

Proiectul “Adaptarea infrastructurii și investiția în active de către societatea ECOPROIECT SRL”, cod MySMIS 105491, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către ECOPROIECT S.R.L. și are o valoare totală de 942,503.44  lei, din care 630,031.77  lei  reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 28.03.2017 – 31.12.2018. Obiectivul general al proiectului a fost:Creșterea competitivității firmei ECOPROIECT SRL și consolidarea poziției acesteia pe piața regională generată de cod CAEN-ul 7112 prin intermediul dezvoltării capitalului uman și al inovării proceselor de lucru din cadrul companiei odată cu achizițiile și angajările vizate de proiect..

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

-Îmbunătăţirea semnificativă a execuţiei serviciilor de proiectare tehnică ca urmare a inovării proceselor de lucru din cadrul companiei prin intermediul activelor tangibile şi intangibile achiziţionate in cadrul proiectului, precum şi completarea gamei de servicii prestate prin intermediul adăugării în portofoliu a subserviciului proiectare clădiri verzi.

-Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice

-Dezvoltarea şi completarea capitalului uman al companiei ECOPROIECT SRL prin o angajare realizata in cadrul proiectului de finanţare şi menţinerea acestora pe toată perioada de durabilitate a proiectului dar şi includerea de măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi tratament.

Rezultatele obținute

-Posibilitatea de a prestea servicii noi de proiectare tehnică precum (proiectare de clădiri verzi) și inovarea celor existente pâna la finalizarea implementării proiectului ca urmare a inovării fluxului de activitate cu ajutorul echipamentelor și softurilor achiziționate.

-Eficiență energetică crescută ca urmare a optimizării funcționării instalațiilor (sistem de becuri pe bază de LED) dar și semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor cu valabilitate cel puțin pâna la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului

-Crearea unui nou loc de munca și asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate dar și adaptarea infrastructurii la persoane cu dizabilități până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Proiectul s-a implementat în localitatea  Str. Septimiu Albini, Nr. 23, Etaj Parter, Ap.6, Localitate Cluj- Napoca, Județul Cluj, pe o durată de 9  luni.

Leave a Comment