Ce declaraţii depun contribuabilii sălăjeni, în luna mai, la Fisc

Contribuabilii sălăjeni trebuie să ia în calcul două date limită la care pot depune diverse formulare. Astfel, a începutul săptămânii viitoare este termen limită de depunere a declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire – Formular 096. „Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal“, se face cunosct într-un comunicat al Fiscului.

O altă dată limită importantă este luni, 25 mai. Până la acest termen trebuie depus Formularul 097- notificare privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Acesta vizează persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153 Cod fiscal, care aplică sistemul TVA la încasare şi care, în perioada fiscală anterioară din anul curent (luna sau trimestrul, după caz) şi depăşesc plafonul de 2.250.000 lei, dar şi persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv, prin opţiune, depun notificarea pentru ieşirea din sistem între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.

Formularul 100, până în 25 mai
Un alt document care trebuie depus până la începutul ultimei săptămâni din mai este declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formular 100. „Declaraţia se depune în format electronic sau pe hârtie prin codificarea informaţiilor sub formă de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001“, susţin reprezentanţii Fiscului.
25 mai este termen limită şi pentru declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formular 112. Aceasta se completează cu ajutorul programului de asistenţă ANAF şi se transmite prin portalul e-guvernare.ro. Sunt vizate persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Depunerea declaraţiilor privind veniturile realizate din România sau din străinătate, după caz, pentru fiecare categorie şi sursă de venit.
Până la aceeaşi dată trebuie înregistrat şi decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300. Acesta se completează electronic cu ajutorul programului ANAF. „Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001. Categorii de contribuabili- persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal“, au menţionat oficialii Fiscului. Tot până în 25 mai trebuie depuse Formularele 220, 221, 223, 224, 230, 307 ori 311.
Până în 25 mai se face plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul I 2015 şi sunt vizaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
Formular 201 pentru anul 2014 se depune până în 25 mai. Sunt vizate următoarele categorii de contribuabili: persoane fizice care au realizat, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor (fără arendare), venituri din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură, câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operaţiuni de vânzare -cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, câştigul/pierderea din orice alte operaţiuni de acest gen.
Formular 200 va trebui depus, până în 25 mai, de către cei care au realizat venituri din străinătate: profesii libere, activităţi comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiţii, pensii, precum şi alte venituri aflate în străinătate.

Leave a Comment