Casa Municipală de Cultură scoate la concurs două posturi. Se caută contabil șef și inspector

Casa Municipală de Cultură, aflată în subordinea Primăriei municipiului Zalău, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale: contabil șef – funcție de conducere și inspector de specialitate – achiziții publice, funcție de execuție. Potrivit anunțului de concurs, condiţiile specifice necesare în vederea participării la examenul pentru postul de contabil șef sunt:  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum șapte ani și cunoștințe de operare pe calculator. De asemenea, specializările, stagiile de formare și perfecționare profesională cu atestate, certificate sau cursurile în domeniul economic sau financiar contabil prezintă avantaj. Persoanele care vor să-și depună dosarul de concurs pentru postul de contabil șef trebuie să aibă și abilitați, calități, respectiv aptitudini necesare: confidențialitate, obiectivitate, responsabilitate și  profesionalism. De asemenea, condițiile de participare la concurs  pentru funcția de inspector de specialitate – achiziții publice sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – Științe economice; cunoștințe de operare calculator, respectiv abilități, calități și aptitudini necesare: confidențialitate, obiectivitate, responsabilitate, profesionalism.
Depunerea dosarului de concurs – până în 7 ianuarie 2020
Dosarele de concurs se depun la sediul Casei Municipale de Cultură,  strada 22 Decembrie 1989 nr. 3,  telefon 0260/661.600, până în 7 ianuarie. Acestea trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. De precizat este faptul că, examenul pentru postul de contabil șef va consta în două probe, respectiv cea scrisă,  care se va desfășura în 16 ianuarie, 2020 ora 10 și proba interviu – 21 ianuarie 2020, ora 10.Și concursul pentru postul de inspector de specialitate va consta în două probe: 16 ianuarie 2020, ora 12 – proba scrisă și 21 ianuarie 2020, ora 12 – proba interviu.

Alte articole

Leave a Comment