Ajutor bănesc pentru cultivatorii de plante aromatice

Cultivatorii de plante aromatice sau plante medicinale pot accesa o subvenție pe suprafață în cuantum de minim 150 de euro pe hectar (ha) și maxim 3.400 de euro/ha. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că a fost aprobată Hotărârea pentru aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021. Subvenția se derulează prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Beneficiarii programului pot obține ajutorul dacă cultivă busuioc, cimbru, coriandru, fenicul sau muștar. Pentru anul în curs, valoarea maximă alocată schemei de sprijin este de 1.231.000 de euro (aproximativ 6.000.000 de lei).Termenul limită pentru depunerea cererilor este 30 iunie inclusiv, iar termenul de depunere a documentelor justificative este 15 octombrie 2021, inclusiv. Suprafața minimă pentru care se poate încasa ajutor de minimis pentru plante aromatice depinde se cultura pentru care se optează. Beneficiarii care vor să se înscrie în program trebuie să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru.

Categorii de  fermieri și condiții

Cultivatorii eligibili pentru a accesa ajutorul de minimis la plante aromatice pot fi persoane fizice sau juridice. Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de plante aromatice, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza legii; persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor legale; producătorilor agricoli persoane juridice.Înregistrarea la APIA – obligatorie pentru ajutorul de minimis. Schema de ajutor pentru plante aromatice se derulează prin APIA, iar beneficiarii sprijinului trebuie să figureze în baza de date a agenției cu cod de exploatație. Condițiile obligatorii și cumulative pentru accesarea programului de sprijinire a culturilor plante aromatice fac referire atât la suprafața minimă cultivată cu una dintre culturile eligibile, cât de depunerea unei cereri în formatul prevăzut de legislație. Astfel, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului  pentru producția de plante aromatice, beneficiarii care vor să se înscrie în program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să depună la APIA cerere de înscriere în program; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar ori o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ teritorială unde se află suprafeţele cultivate, în anul 2021; să livreze producțiile de plante aromatice către unități de industrializare/procesare înregistrate pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non-animală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine non-animală, cu modificările şi completările ulterioare; să facă dovada valorificării producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare. Pentru a accesa ajutorul, cultivatorii trebuie să facă dovada valorificării unei producții minime cu acte pentru una dintre culturile din program.

 Producții minime necesare accesării ajutorului

Producțiile minime sunt următoarele: 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc; 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru; 800 kg sămânță/ha pentru coriandru; 650 kg sămânță/ha pentru fenicul; 950 kg sămânță/ha pentru muștar. Dovada valorificării producției de plante aromatice o constituie contractul de vânzare însoțit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și documentul de recepție emis de unitatea procesatoare. Cererea de înscriere în program și documentele obligatorii se depun până în data de 30 iunie 2021 inclusiv. Termenul de depunere a documentelor justificative este 15 octombrie 2021, inclusiv. Cererile de înscriere în programul ”Plante Aromatice 2021” se vor putea depune după ce actul normative va fi publicat în Monitorul Oficial.Documente necesare pentru programul de plante aromatice. La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul APIA Sălaj, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor, rezultate după însumarea ajutoarelor primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro. După efectuarea verificării, fermierii completează și depun cererea de înscriere în program, însoţită de o serie de documente.

Documente necesare

Copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021; împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a reprezentantului legal, după caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţa în original, din Registrul Agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren utilizată de solicitant si cultivata cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză. Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele obligatorii poate fi transmisă la  APIA Sălaj şi prin mijloace electronice (e-mail) și/sau poștă/curierat. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant. Mai multe informații legate de acest program, termene și documente, pot fi obținute de la reprezentanții APIA Sălaj.

 

 

 

Leave a Comment