Cum asigur o locuinţă în 2014

Principala noutate adusă de Legea nr. 243/2013 a constat în reintroducerea obligaţiei proprietarilor de a încheia o poliţă obligatorie de asigurare a locuinţei (“PAD”) chiar dacă aceştia încheie o poliţă de asigurare facultativă pentru aceeaşi locuinţă.
În completarea actelor normative menţionate mai sus, în data de 20 august 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 521 o Normă a Autorităţii de Supraveghere Financiară privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (denumită în continuare “Normă”).
Aceasta Normă conţine prevederi deosebit de importante, care pot răspunde la multe dintre întrebările proprietarilor de locuinţe: Pentru ce tipuri de locuinţe se încheie poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei?
Conform Normei, asigurările obligatorii se încheie pentru următoarele tipuri de locuinţe:
– locuinţa de tip A = constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
– locuinţa de tip B = constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
În situaţia în care o locuinţă este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în acelaşi timp, tipul locuinţei se stabileşte în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă şi pereţii exteriori pentru partea de construcţie care are cea mai mare suprafaţă construită.
Pe ce durată trebuie încheiată poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei?
Potrivit Normei, contractul de asigurare obligatorie a locuinţei se încheie pe o perioadă de 12 luni. Până când trebuie încheiata poliţa de asigurare obligatorie a locuinţei?
Ca regulă generală, orice proprietar trebuie să deţină în permanenţă o poliţă de asigurare obligatorie pentru locuinţa sa, în caz contrar fiind pasibil de o amendă cuprinsă între 100 şi 500 lei. Prin urmare, poliţele de asigurare obligatorii trebuie prelungite înainte de data expirării lor.
Cu toate acestea, există anumite situaţii particulare în care proprietarii beneficiază de un termen limită până la care pot încheia poliţa de asigurare obligatorie.
Astfel, proprietarii care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 243 din 24.07.2013, aveau încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, au obligaţia de a încheia PAD cel mai târziu până la data expirării contractelor de asigurare facultativă.
De asemenea, persoana fizică sau juridică ce devine proprietar al unei locuinţe neasigurate este obligată să contracteze o poliţă obligatorie de asigurare a locuinţei respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care dobândeşte această calitate în mod legal, respectiv de la data autentificării titlului de proprietate. Ce se întâmplă cu poliţa de asigurare obligatorie în cazul vânzării locuinţei?
Potrivit Normei, în cazul schimbării proprietarului locuinţei, persoana care înstrăinează o locuinţă asigurată este obligată, odată cu autentificarea actului de înstrăinare, să înmâneze poliţa persoanei care devine proprietară a acesteia, această operaţiune fiind consemnată obligatoriu în actul de înstrăinare.
Totodată, noul proprietar are obligaţia de a înştiinţa în scris despre acest fapt în termen de 5 zile lucrătoare asiguratorul care a eliberat poliţa pentru locuinţa respectivă şi de a prezenta o copie a documentului doveditor.
Conform Normei, poliţa de asigurare obligatorie emisă pe numele asiguratului iniţial rămâne valabilă până la expirarea acesteia, asiguratorul eliberând suplimentar un act adiţional la poliţă cu numele noului proprietar al locuinţei care face obiectul contractului. Actul adiţional face parte integrantă din poliţă, fapt ce trebuie menţionat în scris pe poliţă, sub semnătura şi ştampila asiguratorului autorizat care a eliberat poliţa. Cât costă poliţa şi până când trebuie achitat preţul acesteia?
Potrivit Normei, plata primei de asigurare obligatorii se face integral şi anticipat, înainte de expirarea valabilităţii poliţei, astfel:
a) 20 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip A;
b) 10 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip B.
Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor se plăteşte în lei asiguratorului care eliberează poliţa de către contractantul/asiguratul poliţei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, în numerar sau prin virament în contul asiguratorului. Ce documente trebuie să primim de la asigurator?
Conform Normei, în baza primei de asigurare plătite integral, aferentă tipului de locuinţă care face obiectul asigurării, asiguratorul autorizat eliberează contractantului, în numele şi contul PAID, o poliţă de asigurare obligatorie (PAD) şi un certificat de asigurare pentru fiecare locuinţă aflată în proprietate.
Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
(P)

Alte articole

Leave a Comment