Totul despre pensionare (II): Pensia anticipată fără penalizare

Cotidianul Magazin Sălăjean cu sprjinul Casei județene de Pensii Sălaj, pune la dispoziția celor interesați, o serie de articole în care veți găsi, în principal, prevederile legislative actualizate legate de toate tipurile de pensii (pensionare), datele necesare întocmirii corecte a unui dosar de pensie, documentele și situații sub forma unor exemple ce vă pot fi de folos în situația în care vă pregătiți de pensionare.  În articolul de astăzi, puteți găsi toate datele legate de pensia anticipată fără penalizare.

Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de cotizare în specialitate pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice), iar detaliile legate de acest tip de pensionare pot fi regăsite în numărul de vineri, 13 noiembrie. Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă. Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special. Important de reținut: la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; stagiile de cotizare în sisteme de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii. Perioadele suplimentare acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite și condiţii speciale se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare realizat.

Actele necesare solicitării pensiei anticipate, după caz:

Pentru a întocmi dosarul de pensie anticipată sunt necesare următoarele acte: cerere pentru înscrierea la pensie anticipată (anexa nr. 6 la HG nr. 257/2011 – Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010); carnetul de muncă (original şi copie); carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie); alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată; actele de stare civilă: buletin sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie); livretul militar (original şi copie);diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original (anexa 15 la norme); adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale, în original (anexele 12, 13 și 14 la normele de aplicare a legii); procura specială pentru mandatar, original şi copie; acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii (nr. 341/2004) recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987; dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original); alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Stabilirea pensiei anticipate

Cererea de pensionare și actele doveditoare se depun de către solicitant, la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de pensionare. Pensia anticipată se cuvine din data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă din data înregistrării cererii şi se plăteşte din data încetării calităţii de asigurat. Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de opţiunea pensionarului: prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie sau în cont curent ori cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie. Recalcularea şi revizuirea pensiei anticipate: pensia anticipată se poate recalcula prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare realizate anterior înscrierii la pensie, dar care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia, iar noile drepturi recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. Stagiile de cotizare realizate după data acordării drepturilor de pensie anticipată, în condiţiile suspendării plăţii acestora, se valorifică doar la momentul trecerii la pensia pentru limită de vârstă.

Revizuirea și suspendarea pensiei anticipate

Revizuirea pensiei anticipate se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului, în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe. Suspendarea plăţii pensiei anticipate se face începând cu luna următoare celei în care: pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat; pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni; a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă; b) funcţionarii publici; c) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit legii precum şi prevederilor din contracte/convenţii încheiate; persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I; persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, şi care se află în una din situaţiile următoare: a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; la cererea pensionarului. Plata pensiei anticipate încetează începând cu luna următoare celei în care: pensionarul a decedat; pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia. Reluarea plăţii pensiei anticipate se face la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile. Retragerea şi anularea deciziei de pensie anticipată, cererea privind acordarea drepturilor de pensie poate fi retrasă de persoana care a depus-o, oricând până la emiterea deciziei de pensie. Decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului, în termen de 30 de zile de la comunicare.Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă: în ziua îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, din oficiu, astfel încât titularul nu mai trebuie să facă nimic în acest sens, şi se recalculează prin valorificarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei.

 

 

 

Leave a Comment