Statul vrea să dea o mână de ajutor celor care își construiesc o casă, prin reducerea drastică a birocrației

Se prefigurează schimbări majore în legislația construcțiilor de locuințe de tip familial, un fapt îmbucurător pentru mulți români care doresc să își construiască o casă sau să aducă modificări celei pe care au construit-o ori au cumpărat-o. Astfel, românii nu vor mai fi nevoiți să piardă bani și timp ori să fie puși pe nesfârșitele drumuri de către funcționarii statului pentru orice modificare pe care și-o doresc în propriile case, promit autorii unei legi pentru limitarea birocrației. Parlamentul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Pentru construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale, construirea de anexe gospodărești și construirea de împrejmuiri nu mai sunt necesare: Avizul serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației. Avizul autorității competente pentru protecția mediului pentru construirea de anexe gospodărești și locuințe unifamiliale, consolidări ale imobilelor existente, recompartimentări interioare. Avizul Comisiei Tehnice de Circulație pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu. Eliberarea certificatului de urbanism solicitantului se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, termen redus față de cel de 30 de zile cum este în prezent. Certificatul de urbanism poate fi emis și comunicat solicitantului fie în format scriptic, fie în format digital, prin intermediul poștei electronice, dacă solicitantul și-a exprimat acordul în acest sens prin cererea-tip de emitere a certificatului de urbanism.

Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, inclusiv pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefon, televiziune prin cablu și altele asemenea în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei. La solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe de urgență, termen redus față de 15 zile cum era prevăzut în legislație. Prejudiciile suferite de operatorii sau utilizatorii serviciilor deserviți de rețelele tehnico-edilitare care au fost deteriorate, prin efectuarea unor lucrări autorizate, urmare a neindicării poziției exacte a rețelelor de către operatorii/posesorii rețelelor rețelelor, sunt suportate integral de emitentul avizelor incomplete sau eronate. Cu privire la protejarea monumentelor istorice, autorizația pentru lucrările de construcție se va emite de autoritățile administrației publice centrale /județene, după caz, competente în domeniul protejării patrimoniului cultural. Avizul se emite și pentru imobilele aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate.

Dacă nu respectă termenele sau refuză nejustificat eliberarea actelor, autoritățile sunt pasibile de amenzi uriașe!

Pentru lucrări de modificare a compartimentărilor interioare se va emite autorizaţie de construire/desfiinţare în baza unei documentaţii de autorizare a lucrărilor cu conţinut simplificat. Constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei refuzul nejustificat de emitere a autorizației de construire/desființare și/sau a certificatului de urbanism în termenul prevăzut de lege pentru documentațiile complete.

Primăriile pot demola construcțiile, proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, pe bază de autorizație de desființare. Legea instituie introducerea unor mecanisme de simplificare pentru avizare prin realizarea comisiei pentru acord unic și obținerea avizelor electronic prin corespondenta directa între autoritățile statului și entitățile cu atribuții în domeniu. Autoritățile administrației publice de la nivel județean și de la nivelul municipiilor reședință de județ competente au obligația de a organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obținerea, contra cost la cererea solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții prin intermediul Comisiei pentru acord unic.

În situația obținerii avizelor și acordurilor prin intermediul Comisiei pentru acord unic, corespondența dintre autoritățile publice competente cu autorizarea construcțiilor și emitenții de avize se va realiza prin intermediul portalului de AICI

 

 

 

 

Alte articole

Leave a Comment