Procedura pentru solicitarea urnei speciale (mobile) și accesul persoanelor cu mobilitate redusă

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Urna specială se poate folosi doar pentru secțiile din țară.  Aceleași reguli se aplică și persoanelor reținute sau internate în instituții medicale. Urna poate fi solicitată și de persoanele care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare. Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate Art. 1- (1) Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor. 2) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, care poate fi depusă de acesta sau de altă persoană în numele lui, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil, precum şi adresa la care se află. 3) Birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 şi 20.00 ale zilei de 9 noiembrie 2019, respectiv 23 noiembrie 2019, prezenţa la sediul secţiei de votare, pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei speciale. Art. 4. – în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale: urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare; buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare; o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”; timbre autocolante; o tuşieră; cel puţin un pix de culoare albastră; extrasul din listele electorale ce conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale. Art. 5. – (1) Echipa menţionată la art. 4 se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.
2) Membrii echipei vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate valabil, se vor asigura că acesta semnează în extrasul din lista electorală în dreptul datelor privind identitatea sa şi îi vor înmâna un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.
3) Dispoziţiile art. 44 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 370/2004 se aplică în mod corespunzător. Alegătorii internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice Art. 6. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita conducerii acestora să exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare. 2) Dacă mai mult de 200 persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, acesta se asigură la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

3) Cererile pot fi depuse cel mai târziu până la ora 18.00 în data de 9 noiembrie 2019, respectiv în data de 23 noiembrie 2019, urmând să se asigure de către conducerea unităţii depunerea acestora la biroul electoral până cel mai târziu la ora 20.00 a zilei respective. 4) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflaţi în situaţia de la alin.(1) şi (2) vor informa biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, asupra numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială.

 

 

Leave a Comment