Pentru Recensământul Populației și al Locuințelor, posturi scoase la concurs la Direcția de Statistică

Patru posturi vacante au fost scoase la concurs în această perioadă de Direcția Județeană de Statistică (DJS) Sălaj în vederea efectuării activităților privind – Recensământul Populației și al Locuințelor. Este vorba despre trei posturi de expert IA și un post de expert I, funcții contractuale, pe perioadă determinată. Persoanele interesate de a participa la concurs trebuie să îndeplinească câteva condiții: pregătire de specialitate – studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de deplasare pe teren; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor  de minimum 7 ani – expert IA, respectiv vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de cinci ani pentru postul de expert I. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 ianuarie, ora 14. Concursul va consta în două probe, cea scrisă care se va desfășura în 28 ianuarie, ora 10 și interviul, data desfășurării acestuia urmând a fi comunicată ulterior.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

Dosarul de concurs trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Potrivit anunțului de concurs, în cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul DJS Sălaj din Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 12, județul Sălaj, camera 126, telefon 0260/612.420.

Leave a Comment