Posturi scoase la concurs la Direcția de Statistică

Patru posturi vacante au fost scoase la concurs în această perioadă de Direcția Județeană de Statistică Sălaj. Este vorba despre trei posturi de expert IA și un post de expert I, funcții contractuale, pe perioadă determinată până în 30 septembrie 2021. Persoanele interesate de a participa la concurs trebuie să îndeplinească câteva condiții: pregătire de specialitate – studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe sociale, științe inginerești, matematică și științele naturii; cunoașterea reglementărilor naționale și internaționale în domeniul statisticii agriculturii; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de deplasare pe teren; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani – expert IA, respectiv vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani – expert I. Data limită pentru depunerea dosarelor este 10 iulie, ora 12. Concursul va consta în două probe, cea scrisă care se va desfășura în 21 iulie, ora 10 și interviul, data desfășurării acestuia urmând a fi comunicată ulterior. Dosarul de concurs trebuie să conțină cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, conform legii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă și adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să atesta starea de sănătate corespunzătoare și curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. De asemenea, în cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Persoanele interesate pot obține detalii despre concurs pe pagina oficială a instituției sau relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, camera 126, telefon 0260.612.420.

Leave a Comment