Cum poţi da statul în judecată la CEDO, dacă ţi-au fost încălcate drepturile

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instituţie internaţională care garantează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, care sunt prevăzute în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Această convenţie este un tratat internaţional prin care numeroase state europene au convenit să protejeze anumite drepturi fundamentale ale cetăţenilor. Aceste drepturi sunt prevăzute în Convenţia însăşi, precum şi în protocoalele nr. 1, 4, 6, 7, 12 şi 13, la care o parte dintre state au subscris. În cazul în care consideraţi că statul român a încălcat în detrimentul vostru direct şi personal unul dintre aceste drepturi fundamentale, puteţi adresa Curţii o cerere.
Trebuie să ştiţi, însă, că CEDO poate cerceta numai cereri referitoare la încălcarea unuia sau mai multor drepturi enumerate în Convenţie şi Protocoale. Curtea nu este o instanţa de apel împotriva instanţelor naţionale şi nu poate anula sau modifică deciziile lor şi nici nu poate interveni direct în favoarea voastră pe lângă autoritatea de care va plângeţi.
Conform regulilor CEDO, va puteţi adresa Curţii numai cu privire la actele unei autorităţi publice (Parlament, administraţie, tribunal etc.), însă instanţa europeană nu se poate ocupade cereri îndreptate împotriva unor persoane particulare sau a unor instituţii private. De asemenea, CEDO poate fi sesizată numai după ce au fost epuizate în prealabil căile de recurs interne. Acest lucru înseamnă că, înainte de a face o cerere la CEDO, trebuie să utilizaţi, în România, toate remediile juridice care ar fi putut fi utile în situaţia de care va plângeţi (tribunalele interne, instanţa supremă competenţă). În plus, în exercitarea acestor remedii, trebuie să fi respectat regulile de procedura naţionale, mai ales termenele prescrise de acestea. Dacă, de exemplu, recursul dumneavoastră a fost respins că tardiv sau pentru nerespectarea unei reguli de competenţă sau de procedura care va poate fi imputată, Curtea nu va putea examina cererea dumneavoastră. Totuşi, CEDO precizează într-un document postat pe site-ul instituţiei, că petiţiile (adresate Parlamentului, şefului statului sau al guvernului, unui ministru sau Avocatului Poporului) nu constituie remedii pe care trebuia să le fi încercat. După ce autoritatea naţională competenţă cea mai înalta a pronunţat o decizie în cazul vostru, aveţi la dispoziţie un interval de 6 luni pentru a sesiza Curtea.
Potrivit regulilor CEDO, acest interval începe să curgă de la dată la care aţi luat cunoştinţă voi personal sau avocatul vostru de decizia finală în ordinea normală a instanţelor, şi nu de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri în revizuire a procesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de graţiere sau amnistiere sau a oricărei alte cereri adresate unei autorităţi cu titlu de graţiere. Termenul de 6 luni este întrerupt fie de prima scrisoare pe care o adresaţi Curţii, în care expuneti cu claritate, chiar dacă în mod sumar, obiectul cererii voastre eventuale, fie de trimiterea formularului de cerere completat. O simplă cerere de informaţii nu este suficientă pentru a întrerupe termenul de 6 luni.

Cum te adresezi CEDO?

Limbile oficiale ale Curţii sunt franceză şi engleză, dar, puteţi puteţi scrie Grefei şi în limba română. Atenţie, însă! Limba română poate fi utilizată doar în faza iniţială a procedurii. Ulterior, dacă CEDO va declara cererea voastră admisibilă şi va solicită Guvernului observaţii scrise în privinţa plângerilor voastre, toată corespondenţă pe care grefă Curţii o va adresa părţilor va fi redactată în franceză sau engleză. Voi sau avocatul vostru va trebui să folosiţi tot franceză sau engleză pentru a redacta observaţiile pe care le aveţi. Iniţial, puteţi trimite doar o scrisoare Curţii, în care să expuneti cu claritate, chiar dacă în mod sumar, obiectul cererii voastre eventuale, urmând că ulterior să completaţi formularul de cerere tipizat, pus la dispoziţie de CEDO. Scrisoarea se poate trimite doar prin curier, şi nu pe e-mail sau fax. Dacă aţi trimis documentul prin poştă electronică sau fax, este obligatoriu să-l retrimiteti prin curier.
CEDO precizează că este inutil să va deplasaţi personal la Strasbourg pentru a va expune cazul oral. Adresa pe care trebuie trimisă cererea şi orice alt document adresat
Curţii este: Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme Conseil de l’Europe F–67075 STRASBOURG CEDEX.
După ce a primit cererea voastră, grefă Curţii va va răspunde informându-va că a fost deschis în numele vostru un dosar al cărui număr trebuie menţionat în orice corespondenţă ulterioară. De asemenea, va va trimite un set de coduri de bare pe care să îl utilizaţi în corespondenţă dumneavoastră viitoare cu grefă Curţii. În continuare, cel mai probabil, vi se vor solicită documente, informaţii sau explicaţii suplimentare referitoare la cererea pe care aţi formulat-o.
Totuşi, e bine să ştiţi că grefă nu va poate furniza informaţii cu privire la dispoziţiile legale în vigoare în statul împotriva căruia va plângeţi şi nici acordă consultaţii juridice privind aplicarea şi interpretarea dreptului naţional.
Important! Examinarea cererii de către CEDO este gratuită. Nu răspunzi la scrisori sau întârzii? Dosarul îţi poate fi distrus CEDO subliniază că trebuie să faceţi dovadă de diligenţa în corespondenţă cu grefă. “Orice întârziere sau absenţa răspunsului este susceptibilă să fie considerată că o manifestare de dezinteres cu privire la continuarea examinării dosarului dumneavoastră”, explică instanţa europeană în documentul amintit. În maxim 8 săptămâni de la dată primei scrisori pe care v-a adresat-o grefă Curţii, trebuie să trimiteţi la CEDO formularul de cerere tipizat, însoţit de toate documentele relevante. Este foarte important să respectaţi toate termenele impuse de CEDO, în caz contrar riscaţi chiar că dosarul să fie distrus sau cererea să fie declarată inadmisibilă sau radiată de pe rol.

Cum se completează formularul

Formularul trebuie completat lizibil şi corect. El ar trebui să conţină un rezumat al faptelor de care doriţi să va plângeţi, precum şi al capetelor de cerere. Trebuie să descrieţi, totodată, evenimentele în ordinea în care s-au produs, indicând datele exacte la care s-au petrecut. De asemenea, formularul trebuie să menţioneze dreptul sau drepturile garantate de Convenţie care consideraţi că v-au fost încălcate, dar este obligatoriu să indice şi remediile juridice pe care le-aţi exercitat. În plus, formularul trebuie să explice în mod concis ce aşteptaţi de la procedura pe care o deschideţi la Curte şi dacă aţi mai sesizat şi o altă instanţa internaţională pentru procedurile menţionate în cerere. Alături de formular, trebuie să trimiteţi o lista a tuturor hotărârilor sau deciziilor pronunţate în cazul vostru de către o autoritate publică naţională şi un borderou al tuturor documentelor pe care le trimiteţi Curţii că mijloc de proba (proces-verbal de audienţă, declaraţii de martori, etc.). Atenţie! Aceste documente nu va vor fi returnate, prin urmare este indicat să trimiteţi numai copii, şi nu originalele.

Ce mai trebuie să ştiţi

Toate informaţiile conţinute în documentele trimise Grefei, inclusiv informaţiile despre reclamant sau terţi pot fi consultate de către public. Dacă nu doriţi că identitatea dumneavoastră să fie dezvăluită, trebuie să precizaţi acest lucru şi să expuneti motivele care justifică o derogare de la regulă procedurii publice. Curtea poate autoriza anonimatul numai în cazuri excepţionale şi motivate. Pentru depunerea plângerii iniţiale, eventualul dumneavoastră reprezentant nu trebuie să fie neapărat avocat. Dacă doriţi să sesizaţi Curtea prin intermediul unui avocat sau al unui alt reprezentant, trebuie să anexaţi la formularul de cerere o procura în favoarea acestuia.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
(P)

Leave a Comment