Șefia Poliției sălăjene, scoasă la concurs

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs cea mai înaltă funcție din Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. La concursul-interviu ce va avea loc luna viitoare poate participa orice persoană care întrunește condițiile legale. Poliția Română a publicat pe site-ul instituției anunțul de organizare a concursului “pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean II la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă”. În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii: să fie ofițeri de poliție cu studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte; să aibă pregătirea de specialitate: cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management, sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii sau studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie  energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management; să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie; să aibă vechime în muncă/din care din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională, 7 ani/5 ani; să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI; să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu; să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală; să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare; să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „Strict Secret”. Cererile de participare la concurs (vezi modelul pe site-ul Poliției Române, secțiunea Posturi scoase la concurs) vor fi adresate Inspectorului General al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane: concursuriconducere@politiaromana.ro până la data de 19 iulie 2021, ora 16 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 19 iulie 2021, ora 16 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse vor cuprinde documentele prevăzute de lege, lista cu aceste documente putând fi consultată pe site-ul Poliției Române la secțiunea menționată.

Concursul va fi un interviu, fără probă scrisă

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente. Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române. Candidații vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro. Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române. Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, în data de 12.08.2021, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: ora 14.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
 • perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 13.08.2021);
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 16 – 17.08.2021;
 • afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 16 – 18.08.2021, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7. Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro.

2 Thoughts to “Șefia Poliției sălăjene, scoasă la concurs”

 1. Esc

  Concursul va fi un interviu??? Asta ca să castige al nostru..

 2. Anonim

  Acesta e „concursul” promis de conducerea ministerului? De ce nu se organizeaza examen scris?? EXAMEN SCRIS, cu aceleasi metode drastice si securizate de corectare ca la examenele elevilor. Sau doar acolo aven nevoie de transparența si corectitudine? Interviul este mereu o chestiune relativa, cu subiectivism maxim si posibilitatea lejera de favoritism. Ce mascarada!

Leave a Comment