AJOFM Sălaj atestă întreprinderile sociale

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj, funcţionează Compartimentul de Economie Socială, care atestă întreprinderile de economie socială şi a întreprinderilor sociale de inserţie constituite în baza Legii nr.219/2015. Potrivit reprezentanților instituției, economia socială reprezintă activităţile organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi execuţia de lucrări. Astfel, întreprinderile sociale pot fi: societăţile cooperative de gradul I; cooperativele de credit; asociaţiile şi fundaţiile; casele de ajutor reciproc ale salariaţilor; casele de ajutor reciproc ale pensionarilor; societăţile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute de lege.  Conform reprezentanților AJOFM Sălaj, statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială. Avantajul acestui atestat de întreprindere socială constă în accesarea și obținerea fondurilor europene mult mai rapid comparativ cu alte îndreprinderi, societăți comerciale sau persoane juridice.

Procedura de obținere a atestatului

Procedura de obținere a atestatului de întreprindere socială constă în depunerea sau transmiterea prin poștă cu confirmare de primire la AJOFM Sălaj, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente: cerere pentru acordarea atestatului și actele de înființare și funcționare, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care să conțină o serie de prevederi din care să reiasă faptul că întreprinderea are scop social și respectă definiţia, principiile și criteriile economiei sociale, iar activitatea desfășurată servește scopului social ales. Termenul de soluționare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației. Atestatul este valabil cinci ani și se poate prelungi succesiv pentru încă cinci ani. În județul Sălaj, primul atestat de întreprindere socială a fost emis de către AJOFM în anul 2017. Până la finele lunii aprilie a acestui an, au fost acordate șase atestate de  întreprindere socială, dintre care patru la începutul anului în curs. Informații despre atestarea întreprinderilor sociale și actele necesare se pot obține la sediul AJOFM Sălaj, strada Tudor Vladimirescu nr.8, telefon 0260/612463.

Leave a Comment