Postul de director general al CAS Sălaj, scos din nou la concurs

Postul de director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CAS) Sălaj este scos din nou la concurs de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Și asta la doar trei săptămâni de la primul concurs organizat pentru șefia instituției precizate în care singurul candidat prezent, din cei doi înscriși în cursă, nu a obținut notă de trecere.

La primul concurs care a avut loc la începutul lunii mai, pentru șefia CAS Sălaj s-au înscris doi candidați. Este vorba Elisabeta Ionescu – fost director economic la Spitalul Județean de Urgență Zalău și fostul edil al municipiului Zalău, Radu Căpîlnașiu, acesta din urmă neprezentându-se la proba scrisă. Economistul Elisabeta Ionescu a obținut 61,05 de puncte și a fost declarat respins, iar concursul pentru șefia CAS se reorganizează în cursul lunii iunie, în mai multe județe din țară.

 Concursul – în 36 de județe

Concursul va consta în două probe, respectiv cea scrisă care va avea loc la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București, în 16 iunie, ora 10 și proba interviu. Data susținerii interviului va fi comunicată ulterior la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor fiind până în 4 iunie, inclusiv, ora 10. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte); vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum șapte ani; activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum doi ani; planul de management din care să rezulte abilitățile manageriale ale candidatului, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale dc sănătate; capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială): apt din punct de vedere medical, fără condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate); cazier fiscal, cetățenie română și calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii. De asemenea, dosarul de concurs trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. La nivel național în 36 de județe, CNAS organizează pentru a doua oară concurs pentru 36 de astfel de posturi de director general. În cele peste 30 de județe, candidații înscriși la primul concurs nu au reușit să obțină notă de trecere. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe www.cnas.ro sau la sediul CAS Sălaj. De precizat este faptul că, în prezent șefia CAS Sălaj este asigurată de medicul Daniela Otilia Cordea, printr-un ordin emis de președintele CNAS în 19 mai 2020.

Leave a Comment