Regulamentul școlilor din România s-a schimbat

Notele nu pot fi folosite ca mijloc de coerciţie iar folosirea telefoanelor mobile în timpul orei, serviciul pe şcoală şi sancţionarea elevilor care nu poartă uniformă sunt interzise. Acestea sunt doar câteva dintre prevederile noului Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, modificat prin ordin de ministru.

„Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi /sau gestionarea fondurilor. Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, mai prevede acelaşi document.

Elevii scutiţi medical primesc sarcini organizatorice la ora de sport

Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, precum arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc, se arată în documentul amintit.

Totodată, în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă.

Amendă pentru părinţii ai căror copii nu merg la şcoală

În document se mai menţionează că părintele, tutorele sau suținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 de lei și 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. De asemenea, părintele trebuie ca minimum o dată pe lună să ia legătura cu cadrul didactic pentru a cunoaște evoluția copilului, aspect care va fi consemnat în caietul profesorului cu nume, dată şi semnătură.

„Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ. În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”, precizează regulamentul.

În anumite situaţii precum epidemii, intemperii, calamităţi naturale, sau alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

Leave a Comment