Informații de ultimă oră pentru cei ce doresc să urmeze o carieră în Poliție

În această perioadă, până în data de 15 iunie, cei ce doresc să urmeze cursurile unei instituții de învățământ militar la arma Poliție se pot înscrie pentru admiterea ce va avea loc în această vară. La Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, județul Prahova, sunt disponibile 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi și 10 locuri pentru alte minorităţi), în timp ce la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca sunt 290 de locuri (dintre care 10 locuri pentru romi și 3 locuri pentru alte minorităţi).   

Nu se face diferențiere între locurile pentru femei și cele pentru bărbați, iar recrutarea candidaţilor se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene – pentru sălăjeni instituția care recrutează fiind Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidatul declarat ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Candidaţii pentru locurile MAI la instituţii de învăţământ superior și la unităţile de învăţământ postliceal al MApN trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere.

Etapele admiterii

Prima etapă de selecţie constă în evaluarea psihologică și examinarea medicală a candidaților, aceste activități realizându-se la unităţile care au recrutat candidaţii (inspectorate județene de politie și Poliția Capitalei).

A doua etapă constă în contravizita medicală și proba de evaluare a performanței fizice. Aceste activități se realizează la sediul unităților de învățământ.

A treia etapă constă în examenul de verificare a cunoştinţelor printr-un test–grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Testul de verificare a cunoştinţelor cuprinde 90 de itemi (item – element al unui test care corespunde unui obiectiv bine definit, n. red.) dintre care  60 la limba română şi 30 la limba străină. Fiecare item va avea patru variante de răspuns, doar una fiind corectă, evaluată cu un punct.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune până în data de 15 iunie 2018. Detalii pot fi obținute accesând paginile web oficiale ale instituțiilor.

Leave a Comment